دیدګاهاوخواسته ها:

«حرف ما ومن چه دارد جز بروی هم زدن موج این دریا شکست شیشهء همدیګر است» در آغاز کلام خطاب به همهء آنهائیکه وطن وانسان وطن را دوست دارندوبه     آزادی ،استقلال وحفظ هویت ملی تاریخی آن عشق میورزندودموکراسی ،عدالت وپیشرفت رابه آرمان ګرفته اند میګویم که این ندای برخاسته از دل ودماغ یک هموطن غربت کشتهء شما فقط به امید کمک به شناخت وضعیت خونبارمیهن به خاک وخون کشیدهء ما افغانستان وبه آرزوی ره یابی وهمصدایی باهم بروی این صفحات نقش بسته است . خام است ومحتاج تحلیل ها و ارزش یابی های غنی تر وکاملتر صاحبان اندیشه و قلم….

دمطلب ادامه


Hit Counter provided by technology news