این بخش در سوګ قربانیان لغزش کوه در بدخشان

0,,17610129_303,00

ش،حصین عوامل آغاز، ګسترش وفاجعه بار شدن مهاجرتها ی افغانی وپیامد های آن (قسمت دوم) این بخش در سوګ قربانیان لغزش کوه در بدخشان «دولت خونسرد ترین تمام غولهاست. دروغهای خود را باسردی تمام ادا میکند، واینست دروغی که از دهان او میبراید: «من همان مردمم»                         درحال نوشتن قسمت دوم «عوامل آغاز،ګسترش وفاجعه بارشدن مهاجرتهای افغانی…» بودم که خبرتکان دهندهء لغزش کوه درروستای آب خشک ولسوالی آرګو بدخشان حواسم را درزیر آوار های برد که هزاران مادر وپدر، خواهر وبرادر،پیرو جوان واطفال بدخشی ما در زیر آن به…


Hit Counter provided by technology news