د روم کلوپ

NN

 د روم کلوپ ژباړن : نورالحق نبي زاده یادونه: له ټولو لوستونکو په تیره بیا له افغان لوستونکو څخه هیله کیږي چې دروانې ژباړې دابرخه په ځاګړې پاملرنه ولولي.دروانې ژباړې ټولې برخې خو په تیره بیا دااوله دې وروسته برخې لوستونکو ته ښيي چې بشري نړۍ له کوموبدمرغیو سره مخ ده او دغه دنابودي جال چا ، له څه وخته ،څنګه او دکومو بشري ضد موخو لپاره را خپور کړیدی —————————————————————————————————————-      ډېری څېړونکي « د روم کلوپ » د یوه علمي څېرې لرونکي سازمان په توګه پېږني چې له مالي پلوه هغه علمي څېړنې تمویلوي چې نړیوال ماهیت ولري…


Hit Counter provided by technology news