دا چې ګورې دې ته وایي، ناوکۍ غر

دا چې ګورې دې ته وایي، ناوکۍ غر   دا چې ګورې دې ته وایي، ناوکۍ غر دومره هسک، لکه د کلي د بلۍ غر په هر ناو کې غوړېدلی یو ځنګل و په لمنه کې یې پلنې، د کیږدۍ غر … که ښوون و، که لوښتي او که مماڼې داسې شین و چې هر چا وېل د څېړۍ غر که سرګړي، که بروزې، که شنېلي ول مخامخ ورته یوبل غر، د شینکۍ غر سنګروال د دغو دوه غرونو په منځ کې زېږېدلی، د دې شین ګړنګ درګۍ غر اوس له دې غرونو ګلبوټو کډه کړې اوس هر چا ته…

اتمه بر خه :دافغانستان دخپلواکۍ خونړی برخلیک

حصین

  ش،حصین دافغانستان دخپلواکۍ خونړی برخلیک اتمه برخه   «دآزادۍ (او خپلواکۍ) لپاره ضرور نه ده  چې ځمکه او آسمان را ونیسۍ بلکې “غوره داده چې ځان خرڅ نه کړۍ نلسن ماندیلا   یکدم دل ما غم زده ګان شاد نشد ویرانه ئ ما از ستم آ باد نشد دادن بسی برای آزادی جان اما چه نتیجه ملت آزاد نشد فرخی یزدی ای ملت از برای خدا زود تر شوید ازمکر وحیله ء دشمن خبر شوید … ایغافل از زمانه وشاغل به لهو وګلف با دشمن خبیث کسی کرده است حلف؟ تاچند برای دیدن حق کور وکر شوید؟  عببدالرحمن خان…


Hit Counter provided by technology news