وآنکه ناشناخته رفت

hassin

ش، حصین وآنکه ناشناخته رفت ازروان شاد کریم میثاق میګویم.آنکه خود غمګینانه میګفت:«غمی در دریای رنګین ذهنم جاریست وشعله های سرخ وسبز اندوه همه وجودم را می سوزاند ومن زجر میکشم.زجر من ازین است که واژه ها ناتوانند وزبان غم من واژه هایی دیګر خواهد. واژه های از تبار دیګر وبار معنایی دیګر»بلې!عبدالکریم آن فرزند سرزمین سنایی که از قعر فقیر ترین توده ها ی وطنش برخاست ودر زندګی همچو ګل خود روی ره به بزرګترین آرزوها وآرمانها کشید.با آنکه به هیچ مکتب ومدرسهء سرکاری ره نیافت ولیک استعدادش زنجیر نه شناخت وتلاشش برای شناخت زندګی ونیازهای انسان وطنش اورا…

وآنکه ناشناخته رفت

ش، حصین وآنکه ناشناخته رفت ازروان شاد کریم میثاق میګویم.آنکه خود غمګینانه میګفت:«غمی در دریای رنګین ذهنم جاریست وشعله های سرخ وسبز اندوه همه وجودم را می سوزاند ومن زجر میکشم.زجر من ازین است که واژه ها ناتوانند وزبان غم من واژه هایی دیګر خواهد. واژه های از تبار دیګر وبار معنایی دیګر»بلې! محمد کریم آن فرزند سرزمین سنایی که از قعر فقیر ترین توده ها ی وطنش برخاست ودر زندګی همچو ګل خود روی ره به بزرګترین آرزوها وآرمانها کشید.با آنکه به هیچ مکتب ومدرسهء سرکاری ره نیافت ولیک استعدادش زنجیر نه شناخت وتلاشش برای شناخت زندګی ونیازهای انسان…

شراب وثواب په میخانه کې

پیام تسلیت وهمدردی دست اندر کاران ویب سایت استقلال

کریم میثاق

پیام تسلیت وهمدردی دست اندر کاران ویب سایت استقلال با درد ودریغ !  که روان شاد ، کریم میثاق یکی از آګاهترین های نسل وفصلی که تاریخیترین آرمانهای وطنخواهانه، انسانی  وبشری درسینه ها داشت وامواج تند زمان را مردانه واربه عقب میزد دردیار روان سوز غربت چشم از جهان پوشید.میثاق  حجت محکم هزاران آرمان انسان وطن ما افغانستان وسعادت  عامه ای بشری بود.او با زبان رسای مردمش قصه های ګفت ونوشت که نه تنها دبستان هنر وادب را سیراب ساخت بلکه  خط خط وحرف حرف قصه هایش صدای خلقهای استبداد کشته ای وطنش بود.میثاق در دنیای غربت با سر ګشیدن…


Hit Counter provided by technology news