زندانهای شورای نظار : ۳-زندان چاه اهو اردوگاه مرگ روشنفکران

سید عبدالقدوس سید

زندان شخصی چاه اهو ٬ اردوگاه مرگ سید عبدالقدوس سید         برگهای از :  کتاب جنگ های کابل   فصل ٬ زندانهای شخصی در جریان جنگ ها زندانهای شورای نظار : ۳-زندان چاه اهو اردوگاه مرگ روشنفکران   چاه اهو محلیست در کوهپایه های « دشت ریوت » جنوب پنجشیر٬ که زندان چاه اهو یکی اززندانهای شخصی شورای نظار ٬ فرکسیونی از جمعیت اسلامی ٬ تحت رهبری احمد شاه مسعود در آنجا موقعیت داشته است . زندان چاه اهو بعد ازایجاد دراوایل سال ۱۳۵۹ خ تا اواسط سال ۱۳۷۵ مدت قریب ۱۶ سال بعنوان یک زندان شخصی و…


Hit Counter provided by technology news