ادامه – زندان شخصی چاه اهو

سید عبدالقدوس سید

ادامه – زندان شخصی چاه اهو سید عبدالقدوس سید     برگهای از کتاب جنگ های کابل ٬   فصل  زندانهای شخصی در جنگ ها              زندانهای شورای نظار                                                                                                          ادامه – زندان چاه اهو . دوم ـ جهاد تاریخی سرکوب روشنفکران در پنجشیر . داستان جهاد…


Hit Counter provided by technology news