ندای شهدای استقلال، از آنسوی قرن

malalai_Malaley_malalay

ش،حصین ندای شهدای استقلال، از آنسوی قرن   ګور خونین  شهیدان  به  تو  آواز دهد مشعل راکه فروزان شده خموش مکن قریب یک قرن قبل در آن زمانه هایی که استعمار کهن با غرورجنون آمیزش ادعا میکرد که آفتاب در قلمرواستعماریش غروب نمیکند، ندای آزادی واستقلال از سرزمین طنین انداخت که استعمار مغرور برتانوی هرګزبر تاب وتوان واراده وایمان تاریخ آزموده اش حساب نمیکرد.استعماربرتانوی وبه کفالت آن هند برتانوی با دوتجاوز عریان نظامی بر کشور ما افغانستان (۱۸۳۹-۱۸۴۲و۱۸۷۸-۱۸۸۰)وبا نفوذګستردهء شبکه ای که در میان نوکران محلی استعمار داشتند برین تصور بود که توان مالی،قدرت ونظم وانضباط نظامی ونفوذ ریشه ای…

عکس خپله خبری کوی عکس خود ګویاست

عکس خپله خبری کی عکس خود ګویاست


Hit Counter provided by technology news