نـــقــاب هــــافـــرومـــــی افــتـنــــــد، د یـگــر د مــوکـــراسی مــوقـــوف

نـــقــاب هــــافـــرومـــــی افــتـنــــــد، د یـگــر د مــوکـــراسی مــوقـــوف!   پیوسته بگذشته بخش یکصدوبیست وهفتم اخبارواحادیث مربوط به دفن مجدد جنازه امیرحبیب الله کلکانی مدتی است که صفحات روزنامه ها ، مطبوعات و محافل سیاسی را اشغال کرده است ،  من نه میخواهم برضـــرورت ویاهــم عدم مصلحت  انتقال این پروژه فرهنگی و بیشتر اجتماعی  درحال حاضر که انسان باشنده ء سرزمین افغانستان بیش از هر دوره ء دیگری در تاریخ افغانستان  درزیر یوغ استعمارجهانی قرار دارد چیزی بگویم و بنویسم اما نه میتوان از  برخی جنبه های ” پروژه ” دفن مجدد جسد امیر حبیب الله کلکانی چشم پوشید وآنرا از…


Hit Counter provided by technology news