انډوخر

basam

انډوخر عبدالرحمن بسام د یوه د وست د پوښتني په ځواب کی: در پاسخ به پرسش یک دوستم : ************************** پو ښتنه : (انډو خر) څه معنا اوڅه شی دی ؟ زما له نظره د (انډوخر) متراد ف لغتونه( خر-لوبه یا خرمستي) کیدای شی.د انډوخرد نامه سره د لوی کندهارد ټولو سیموخلک اوهم د هیواد ځیني نور پشتو ژبی ولا یتونه آشنایی لری .د (انډوخر) په لوبه کی دخرو دمستیوټول تخنیکونه اوتاکتیکونه لکه لغتي،ناری اودخرو نور طبیعی خویونه اوحرکتونه،کارول کیږی ! انډوخر ځانګړی قواعد نلری هرحرکت او کړه وړه د لوبغاړو په ابتکارپوری اړه لری (!) سیاسی انډ و خر:…


Hit Counter provided by technology news