د ښاغلی مسعود تازه کشف ؟! کشف تازه اقا ی مسعود ؟ !

basam

عبدالرحمن بسام   د ښاغلی مسعود تازه کشف ؟! کشف تازه اقا ی مسعود ؟ ! آقای احمد ضیا مسعودسابق نماینده ویژه رئیس جمهور درامورحکومتداری خوب وشریک تیم رئیس جمهور در راهپیمایی بصوب ارگ، بعد ازسه سال تحقیق وریسرچ خستګی ناپذیر سرانجام به کشف مهم سیاسی دست یافت. آقای مسعود درګرد همایی بزرګداشت از۸ ثور— روزتخت نشینی حکومت ساخت پاکستان درکابل، ازکشفش پرده برداشته به حامیانش ګفت که : « حکومت اشرف غنی انتخابی نه بلک انتصابی است که از سوی جان کیری تعین ومنصوب ګردیده است . ازین جهت از حامیانم که آرای خویش را به نفع غنی استعمال نموده…


Hit Counter provided by technology news