جلسهء عمومی سالانه نهضت تفاهم

جلسهء عمومی سالانه نهضت تفاهم

 درشهر بن ج،ا،ا دایرګردید

۲۰۱ ۳بیست ویک ماه سپتامبر

شهر بن ج.ا.ا

درین جلسه نمایندګان شورای های اروپایی نهضت تفاهم که از اعضای چندین کشور اروپایی نمایندګی می کردند شرکت ورزیده بودند.

درجلسهء سالانهءنهضت تفاهم سه سند عمده نهضت تفاهم که عبارت انداز خطوط فکری نهضت تفاهم ، اصولنامه نهضت تفاهم و فراخوان نهضت تفاهم  به تصویب رسیدند، جلسه همچنان چندین کمیسون کاری را جهت تنظیم بهتر امور نهضت تفاهم تشکیل و اعضای آنرا تعیین نمودند که به فعالیت های خویش تا اجلاس عمومی سال آینده ادامه بدهند.

درین جلسه با صراحت تام اعلام ګردید که: نهضت تفاهم یک حزب سیاسی نه بلکه به عنوان یک نهضت روشنګر در جهت اتحاد نهایی تمام آن احزاب چپ دموکرات سعی و تلاش بعمل خواهند آورد که از یک روند عمومی مبارزه سیاسی دارای هویت سالم و ثابت خود برخاسته   ولیک امروز درتیف های مخلتلف وپراګنده از هم  بدون دسترسی به نتایج مطلوب ،صرف بخاطر بقای خود تلاش و مبارزه مینمایند وبس.

درین در جلسه  پیام های ارسالی نهصت آینده افغانستان و شورای تفاهم آفغانستان عنوانی اعضان نهضت تفاهم به جلسه قرآت شد که با ابراز احساسات  از طرف شرکت کننده ګان جلسه استقبال و مورد قبول همه جانبه قرار ګرفتند.

در پایان جلسه پس از ارزیابی عمومی  کاراین نشست تاریخی، عنوانی آن عده اطفال افغان که از حق صحت ، تعلیم و تربیه ، و تغذیه سالم بی بهره و در کوچه ها وپس کوچه های سراسر کشور به کار های شاقه و یا هم جمع آوری خاک وخاشاک و خریطه های پلاستیکی مصروف کار هستند طی پیامی تعهد صورت ګرفت که ما اعضای نهضت تفاهم درخدمت شماو بخاطر خوشبختی وسعارت آینده  شما که آینده افغانستان را تشکیل میدهید وبه خاطر نجات شما ازین وضعیت درد بارازهیچګونه سعی وتلاش دریغ نخواهیم کرد.

کمیسیون کلتوری نهضت تفاهم .

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news