آنکه میگفت:« های ! روسها آمده کافر از آن پارِ دریا آمده»

آنکه میگفت:« های ! روسها آمده
کافر از آن پارِ دریا آمده»
به نقل از فیسبوک
چهره ها خودسخن میګوید

آنکه میگفت:« های ! روسها آمده

کافر از آن پارِ دریا آمده»حال میبینی که کی ها آمده؟

لشکر از هر سوی دنیا آمده

پس کجا شد آن جهادت جانِ من؟

پیروانِ بی سوادت جان من؟


رهبرت در دستِ ناتو مانده است


از کشِ جنگ و جهاد افتاده است


در میان پارلمان بنشسته است


بی صدا مانندِ موشِ مرده است


شرم تان بادا به این وجدانِ تان!


مرگ باد بر نفس و بر ایمانِ تان!


Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news