سقوط ولسوالی کران ومنجان بدخشان

B

سقوط ولسوالی کران ومنجان بدخشان

منابع خبری سقوط ولسوالی کران منجان بدخشان بدست طالبان را خبر داده اند.این خبر توسط منابع وزارت داخله افغانستان نیز تائید ولیک چنا ن نشان داده اند که درین ولسوالی شمار قوتهای پولیس وامنیتی بسیار اندک وادارات حکومتی نیزبسیار محدود بوداست.به قول سخنګوی وزارت داخله در آن ولسوالی ګویی بصورت تاکتیکی عقب نشینی کرده واین ولسوالی از اهمیتی چندانی هم بر خوردار نبوده است.همین منبع می افزاید که قوتهای تازه یی در حال رسیدن به این منطقه است وبه زودی ولسوالی دوباره تحت حاکمیت دولت قرار خواهد ګرفت.چندی پیش وزیر دفاع از ولسوالی وردج بدخشان دیدن کرد وبا طمطراق خاصی ګفت که ولسوالی وردج را از حضور طالبان تصفیه کرده است.وزیر دفاع هنوز به کابل نرسیده بود که آن ولسوالی مورد هجوم وسیع طالبان قرار ګرفت وبه استناد اخبار رسمی کابل ۱۸ تن از پولیس کشته ،شماری زخمی وشماری زیادی هم بدست طالبان اسیر ګشتند.متشنج شدن وضعیت امنیتی در بدخشان که دروازه ای مهم رخنه به ولایات شمال افغانستان است ناشی از آنست که ولایات نورستان وکنرها  جز در چند صد  متری مراکزوقرار ګاهای نیروهای داخلی وخارجی عملاً در دست نیروهایی مخالف دولت کابل است.به یقین میتوان ګفت که ازین بعد عقب نشینی های «تکتیکی؟!!!» نیروهای معاش خور دولتی بسیار زیاد ودور نیست که به سان سالهای  پیشین، ګریز از کابل تا خواجه بهاوالدین را دوباره شاهد باشیم

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news