تراژد یئ مبارزه با فساد و کمیدیی تحؤل در افغانستان

محمد امین فروتن

تراژد یئ  مبارزه با فساد

و کمیدیی تحؤل در افغانستان

پیوسته به گذشته قسمت پنجاه و یکم

برګرفته ازتارنمای آریایی

 محمد امین فروتن

                                                                                                     

 آينده چنان مبهم است كه مردم تنها به فكر امروز خود هستند؛ درست این روحیه ای است  كه فرصت مناسبي از سوی  انواع فريبكاران و گمراه كنندگان حاکم بر سرنووشت  فراهم ساخته میشوند . چون حاکمان فریبکار  ظاهراً تنها براي “يك روز” خود را به دست فريب و گمراهي مي دهند  و فرصت پرهيزگاري در آينده را براي خود نگه مي دارند!                               فريدريک نيچه فيلسوف نامدار آلمانی    

 

بعید است که باگذشت تقریبأ سه ماه حتی اگر مدافعان سرسخت دوتیم انتخاباتی که درتعویذ و نسخه  مشترک  حضرت جان کری John Forbes Kerry و حضرت یان کوبیس  Jan Kubiš بنام تشکیل” حکومت   وحدت مایلی در افغانستان !!” جمع شده متحد شوند

   

 تا از فضیلت مآب اشرف غنی احمدزی رئیس حکومت وحدت ملی در افغانستان و از جناب دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرآئیه حکومت وحدت ملی افغانستان دفاع کنند نه میتوانند از نفوذ  ویروس  بیماریی اعتیاد بر مصرفی جلوگیری کنند  که از دیر بدینسو بر کالبد فرهنگ وتمدن باستانی کشورافغانستان بویژه در ۱۳سال گذشته ازغرب و با مشروعیت نسبی یک  اجماع  جهانی  نازل شد و آنچه را که پوسیده بودند دوباره پوسانید ه شد فرهنگ گذشته ملت افغانستان را از مفهوم تهی ساخت و فرهنگ جدیدی را  با مظاهر مافیائی اقتصاد بازار آزاد ” بر وزن آزار ” بر شانه های راه بلدان بومی و افغان تباری به زمینی از قبل شحم کرده شده و آماده برای هر انحطاط غرص کرد ! درخت این فرهنگ منحط در طی سیزده سال با انرژیی دروغ و تزویر چنان رشد و نمو کرد که ارتباط نسل جوان کشور را با گذشته ای پربار تاریخی و تمدنی افغانستان با تیغ مسخ ارزشها و ایجاد نفرت

نسبت به  گذشته ارزشمند تاریخی منقطع گردید

میدانید که ۱۳ سال عمر درازی در حیات ملتها محسوب میشود و آنچه را که در همین روزها اغلب میشنویم و یا هم به عنوان مباحثات و استد لالات علمی پیرامون حوادث جاری بویژه عوامل   تأ خیر معرفی و اعلام کابینه مطرح و در بازار مکاره سیاست افغانستان بصورت شائعات دست به دست میگردد  حقیقت  پنهانی است که ریشه های آنرا باید دربستر حوادث تاریخی بالخصوص ۱۳ سال حاکمیت نظام مافیائی در حوزه سیاست و  استراتیژیی کشورهای بزرگ جستجو کرد ،   سخت اشتباه خواهد بود که تاریخ جامعه مانرا بصورت معیوب و قطعه ، قطعه به دور از نقش و تأثیر دیگران بویژه در جهان دهکده مانند امروزی که ما درآن زندگی میکنیم بی آموزیم و بیا موزانیم . ماباید خود را بحیث یک ملت باستانی با تغییرات و تأثیر آن بر حیات فرهنگی و تمدنی جامعه خود  همراه سازیم ،و به جای پنبه گذاشتن در گوشهای خود ، با ید آنتن های هوش و عقلانیت ما نرا بسوی صدا های دعوت و اهداف دیگران باز بگشائیم . آب تا وقتی که جاری و در حرکت است تازه و پاک میماند اما اگر آنرا به هردلیلی و از سوی هر کسی متوقف گردد  کم ، کم فاسد و گندیده میشود زندگی یک انسان و تکامل تاریخی یک ملت نیز چنین است .در چنین اوضاع تارو تاریک جامعه ما است که  حتی مقتدرترین حلقه های نزدیک و دستیار رهبران  دوتیم حاضر در بازیی  قدرت  تلاش میکنند تا برای کشف این حقیقت که چرا  با گذشت  چندین ماهی از مراسم تحلیف سپری میشود  هنوز هم از معرفی لست  اعضای کابینه خبری نیست ؟  صدای  اعتراض شانرا مانند همیشه از حَنجَره های عوام کالانعام   در کوچه های بازار مکاره ء ” سیأ ” سی بلند میسازند . چنانچه آقای انجنیر محمد خان معاون اول عبدالله عبدالله  رئیس اجرایویی ” حکومت دولت وحدت مایلی افغانستان!! ” در سخنانی که در محضر مردم شریف ولایات غزنی و لوگر ایراد نموده است قابل شنیدن است .

https://www.youtube.com/watch?v=36A8gKejJ3Y&feature=youtu.be

پاسخ مهمی که در فریاد انتقاد آلود حضرت انجنیر محمد خان نهفته شنیدید این سخنان   همانا  ماست مالی کردن آن واقیعت درد ناکی هست که منتظران ساده لوحی منجمله حضرت محمد خان وسائرعمله وفعله ای هردو تیم انتخابات ” ریأ “ست جمهوری افغانستان  هنوز هم در خوابهای  خرگوشی تشریف دارند و اعلام  فهرست اعضای کابینه ” دولت وحدت مایلی افغانستان!! ” را تنها معجزه ای میدانند که گویا هردو داکتر صاحبان که به قول معاون اول ریاست اجرایوی” دولت وحدت مایلی افغانستان !!” هردو داکتر صاحب از میان مردم برخاسته اند و برای شما مردم افغانستان رأی !! داده است شما چرا به مردم اصل حقیقت را نه میگوئید ، ؟ اگرنه انتخاب ۳۰ تن کارگزاران  ازمیان  ۳۰ میلیون نفوس افغانستان چندان کار مشکلی نیست !!! آیا آقای حضرت  محمد خان به این امر ملتفت شده است یا خیر؟ که وقتی وی بحیث معاون اول مقامی که به قول خودش هردو داکتر صاحب سه ، سه نفر از معرفی وزرا را آماده دارند و بازهم به این مرد شماره دوی ” دولت وحدت مایلی افغانستان !!” به اماری متوصل میشود که گویا شنیده اند که تقسیمات  کابینه بصورت مساویانه دوازه و سیزده ترَکه شده است ، !! این گونه اظهارات که سراپا با فورمول چه گفته ای ؟ ، چه شنیده ای؟  استواراند  برای وجود بیمار مشروعیت نظام که با نفس مصنوعی زنده هست و بدون شک  نگاه های مختلفی از قدرت های حاضردر جامعه جهانی واختلاف در نگرش هردو دسته ای انتخاباتی یعنی دسته ای از اصلاحات و هم گرائی برهبریی  دکتر عبدالله  از یکسو واز جانب دیگر دسته تحول و تداؤم برهبریی رئیس غنی با   بسیار زود ی بساط  ” دولت وحدت مایلی افغانستان !!”را جمع خواهد شد .

                      چگونه میخواهند گره را با گره باز کنند ؟

هنوز جسد متلاشی شده  معرفی اعضای کابینه ” دولت وحدت مایلی افغانستان !!” بیرون دروازه افتاده بود  که ناگهان مردی از طائفه ناقلین لوگرومتولد سال ۱۳۳۳هجری شمسی هرات موسوم به حمید الله فاروقی  عضو ارشد ستاد انتخاباتی رئیس غنی و پسر کاکای عزیز الله لودین که سوابق مشاوریت حرکت انقلاب اسلامی برهبریی مرحوم مولوی محمد نبی ، عضویت در اجلاس استخباراتی قبرس  و از آن طریق عضویت کنفرانس تاریخی بن را در کارنامه های خود دارد بریاست یک هیأت  قافله گونه ای موظف گردید تا به وضعیت و فساد در ولایت باستانی  هرات رسید گی کنند ، هیأت مذکور وقتی درشهر تاریخی  هرات از طیاره پائین گردید با واکنش تند لفظی آقای فضل الله واحدی والی ای که از چندین سال بدینسو کرسی ولایت را میراث پدر مرحوم اش می داند و این کرسی را در همه جا از کنر تا هرات همچون گاؤ شیری  می دوشید مواجه گردید اما آقای حمیدالله فاروقی باساس یک بررسی مختصر گزارش چشم دید هایش را بصورت منظم به رئیس غنی منتقل میساخت که باساس هدایت رئیس غنی هیأت به کابل بازگشت اما قبل از بازگشت هیأت مذکور از هرات رئیس غنی فرمان برکناریی فضل الله واحدی سرپرست ولایت هرات را صادر نمود و به عوض وی شخصی بنام اصیل  الدین جامی که معاونیت ولایت را برعهده داشت بحیث سرپرست منصوب ساخت اما آقای رئیس غنی قبل ازآنکه  هیأت یرهبریی آقای فاروقی به هرات  روند فرمان انتصاب عزیزالله لودین فوق الذکر را نیز به امضا رسانده بود و برخی شبکه های داخلی مانند تلویزیون خورشید نیز که از کابل نشرات دارد آن خبر را منتشرساخت اما قویأ باوردارم که مخالفت جناح جهادی وابسته به جمیعت اسلامی  در دولت وحدت مایلی افغانستان !!”سبب شد که عجالتأ آن رازی که انگیزه اصلی  اعزام سفر هیأت به هرات را تشکیل میداد سربسته بماند و همچون بر منوال ضرب المثل معروفی ” شتر را دیدی نه دیدم ” از آن عبور کنند

https://www.youtube.com/watch?v=oB02MGgvnGQ#t=163

اما با بازگشت هیأت اعزامی به ولایت هرات و شنیدن  گزارش کاریی  هیأت اعزامی  رئیس غنی خود تصمیم گرفت تا به ولایت هرات سفر کند چنانچه در ویدیو کلیپ نیز مشاهده فرمودید رئیس غنی ضمن سفر به ولایت هرات  طی فرمانی بصورت عاجل دستوربرکناری پانزده تن از قوماندانان امنیه ولسوالی ها و پنج تن از مسؤلین بلند رتبه آنولایت را صادرنمودند که در جمله برکنار شده گان خانم ماریه بشیررئیس څارنوالی ایستناف ولایت هرات تنها زنی که پس از دوره طالبان بریاست څارنوالی ایستناف آنولایت رسیده بود و از سوی مجله تایمز لندن جزی از صد زن پرتلاش جهان انتخاب شده بود حضور داشتند

.

باید گفت که مهمترین دلیل انتخاب خانم ماریه بشیر اداره وبرپائی  یک مکتب خصوصی بوده که در زمان رژیم طالبان در خانه اش تأسیس نموده بود .

 

ادامه دارد

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

روایت دیگراز نمائیش خونین  قدرت در پاکستان  !

                    هنوز جای شکرش باقی است !

پیوسته به گذشته بخش پنجاهم !

 برای رسیدن به اهداف بزرگ باید قربانی داد ویاهم  دیگران را با زور وادار به               قربانی کرد تا به اهداف تان نائل آئید .!                                              نیکولو ماکیاولی

 

گاهی وقت ها می بینم تنها چیزی که هنوز در کشور باقی است، جای شکر است، یعنی الحمدالله والمنه در هر زمینه ای جای شکرش باقی است. اگر من  امروز خارج از سبک و سیاق همیشه گی و معمول خود چیزی مینویسم ازاین بابت است که جواب تاریخ را داده باشم ، لابد شنیده اید که در یک روزنسبتأ سرد زمستان پیشاور  که با ۱۶ دسمبر سال ۲۰۱۴ مصادف بود چند تن از زنگیان مستی که  دسته ای تروریست و سفاکی موسوم به تحریک طالبان پاکستان  آنها را به اجاره گرفته بودند واسکت انتحاری پوشیدند و نارنجک بستند و شمشیر ها کشیدند  بریک مکتب نظامی حمله بردند و چند صد تن ازکودکان بی گناهی  را که فرزندان افسران نظامی محسوب می شدند گروگان گرفتند

https://www.youtube.com/watch?v=ZXNMSoNU424

و در اوج این معرکه ننگین  یک جلاد خونریزی از همین دسته  قاتلان که خود را خالد عمر خراسانی می خواند در مقام سخنگوئی  دسته خونریزی موسوم به تحریک طالبان پاکستان  مسؤلیت این حادثه را بر عهده گرفت اما آنگاه که خراسانی صدای پذیرش مسؤلیت آن حادثه دلخراش را بر عهده میگرفت تنها گزارشها از پرپر شدن چند طفل این مکتب نظامی انتشار یافته بود  و جلاد خراسانی نیز که بیش از همه دغدغه زنده نه ماندن جنگجویانی را داشت که برای همین عملیات انتحاری از بسیار قبل در یک مرکز نظامی وابسته به ارتش پاکستان شستشوی مغزی شده و در راه رسیدن به بهشت موعود و حور در انتظار نشسته تربیت یافته بودند . اما این پرسش تاهنوز هم در ذهن همه تحلیلگران نظامی و سیاسی جا گرفته است که آخیر چه عواملی  سبب شد تا گروهی را که همین چند ی قبل از سوی جناح مذهبی بنیاد گرای سازمان اطلاعات ارتش پاکستان مورد حمایت قرار داشت و با حکومت نوازشریف گفتگو های صلح وآشتی را بره انداخته بود  وادار به انجام چنین جنایت خونین ساخت ؟ بدون شک آنچه که در سرزمینی بنام پاکستان مورد عمل قرار میگیرد نتیجه خون ریخته شده ای است که از بسیاری آزادی خواهان نیم قاره هند که مخالف تولدیی کشوری بنام  پاکستان  بودند بدست جلادان انگلیس پرور همچون جویهای از خون جاری شده بود . اما نباید تعجب کرد که چگونه هرحادثه ای همچون زایمان عوارض ورسوبات  گران بهای  را نیز بجا میگذارد ؟  چنانچه در حادثه خونین آخیری که منجربه شهادت بیش از صدو پنجاه کودک و جوان و نوجوان شده بود سیاسیون و آگاهان  نشستند و طی مباحثه های داغی  عوامل وانگیزه های این حادثه را مورد تحلیل وارزیابی قرار دادند ، البته در این مباحثات از برخی چهره های جنجالی مانند مولانا عبدالعزیز خطیب لعل مسجد و سرپرست مدرسه  حفصه که زنان را بنام تعلیم احکام شریعت اسلامی  تروریست تربیه میکنند و از سوی بعضی حلقات استخبارات  نظامی پاکستان ISI  بصورت معلوم و نامعلوم  حمایت همه جانبه بعمل می آید  درباره حادثه خونین مکتب نظامی در پیشاور مورد پرسش قرار می گیرند و آنچه را که نباید می گفت برزبان آورد  ؛ چنانچه همین مولانا عبدالعزیز خطیب لعل مسجد اسلام آباد که روزگاری نه چندان دور بلکه در همین سال ۲۰۱۴ بحیث عضؤ هیأت مذاکره کننده  با تحریک طالبان پاکستان درکنارمولوی سمیع الحق  پدر معنوی طالبان و رئیس مدرسه حقانیه  ، پروفیسور ابراهیم امیر ایالت خیبر پشتونخواه جماعت اسلامی ، عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان

ویکی از هوا خواداران سرپاقرص طالبانیزم درافغانستان ، مولانا یوسف شاه ،  تعیین و منصوب نموده بود

در پاسخ مجریی شبکه تلویزیونی نه تنها از محکوم ساختن حد اقل لفظی این حادثه خونین  اباورزید بلکه

 بصورت واضیح اعتراف نمود که این گروه که برای جهاد  کشمیراز سوی استخبارات پاکستان بوجود آورده شده بود چگونه ممکن است بدون توجه به عوامل این حادثه آنرا محکوم کرد ؟

https://www.youtube.com/watch?v=k9to6jlJFaM

               جنرال کریمی جنرال  افغان و یا سرباز  بیگانه ها ؟

در گرماگرم صحنه خونین حادثه غم انگیز  پیشاور وقتی جنرال رحیل شریف قوماندان عمومی ارتش پاکستان به معیت جنرال رضوان اختر رئیس اطلاعات ارتش پاکستان ISI بصورت عاجل وارد کابل شد بی اختیار به یاد استدلال آن آخند منبری افتادم که خطاب به یکی از رجال معروف سیاسی گفته بود ” توکه میگوئی بچه پدرت هستی ، سند داری ؟ ” میخواهیم سند تانرا  ببینیم  وپس از صدور دساتیر به قرار گاه مان برمیگردیم  ، قدوم  این جنرالان مبارکه و دلسوز آنگاه بر سرزمین مان اجلال نزول فرمودند که عمر خراسانی سخنگوی و عضو استخباراتی تحریک موسوم به طالبان پاکستان  در همان نخستین آغاز حمله انتحاری مسؤلیت این حمله را بر دوش گرفتند . اما خود مانیم دنیای ما هم دنیای مسخره ای است . روزگاری که  این سرزمین حاکمی داشت و آن حاکم نیز قدرت و مشروعیتی  ! هیچ جنرالی و سربازی نه میتوانیست بدون آنکه که از حاکم مشروع مملکت  مجوز دخولی را گرفته باشند در قلمرو افغانستان نفس بکشند و داخل شوند . اما این جنرالان ستاره دار و دُمدار هروقت و هرلحظه ای که قصد کنند به سرزمین آبائی ما داخل میشوند و بلا درنگ به اشپز خانه ارگ میرسند و ضمن نوشیدن چای و قهوه ای ،  پهلوانان پنبه ای ما را توبیخ و ضرب فنی میکنند . چنانچه پیوست به سفر عاجل جنرالان پاکستانی روزنامه های وابسته به ارتش پاکستان خبر دادند که :

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5C-5AL8trY

چه کسی نه می داند که نتیجه چنین نشستها ی اضطراری و از قبل اعلام ناشده ” سیأ” سی  باید تکرار آن کارهای خانگی باشد که قبلأ به دست نشانده های شان داده شدهباشد اما سرعت حوادث پای چنین  جنرالان را به آبدار خانه ارگ کشاند تا یکبار دیگر آن وعده ها را تکرار کنند ،اما  کدام وعده ها ؟ وعده های که در مسافرت رئیس غنی به پاکستان وعده داده شده بود اما ” دست خالی دشمن آدمی!! “

https://www.youtube.com/watch?v=Qcw6IlVLcEQ#t=11

اما جنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز ارتش مَیلی افغانستان که گفته میشود از آشنایان قدیم و یار دبستانی شهنواز تنی وزیر دفاع و کودتاچی معروف وابسته با استخبارات پاکستان ISI  است  و به اساس یک گزارش در دولت وحدت ملی افغانستان پُست   وزارت  دفاع را نیزبرعهده  خواهند داشت  برخلاف  تمامی تحلیلگران حتی عمله ارگ قصر ریأست جمهوری سابق و آشپز خانه دولت موسوم به وحدت ملی کنونی که خبر ملاقات ناگهانی جنرال رحیل شریف و رضوان اختر را در اوج تشریفات کاذب همچون ” به حضور پذیرفتند ” سفر این دو جنرال ستاره دار پاکستانی را در گفتگو با رادیو آزادی ارائیه کرد

http://da.azadiradio.org/content/transcript/26750506.html

 کاملأ با اصل حقیقت  منتشر شده از سوی مطبوعات افغانستان و جهان حتی در مغائرت با اظهارات  فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان که جنرال مذکور نیز در نشست مشترک جنرال رحیل شریف با رئیس غنی و دیگر مقامات دولت وحدت ملی حضور داشتند بروز روشن بجای راست گفتن  و صحیح نقل کردن با تأسف که به بیماریی هذیان گوئی دچار گردیده است …

 

نا تمام

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news