اعلامیهٔ هیات مدیره کانون هماهنگی زنان افغانستان

اعلامیهٔ هیات مدیره کانون هماهنگی زنان افغانستان

15.7.2015
در مورد رای منفی ولسی جرگه به خانم انیسه رسولی
محترمه قضاوتیار انیسه رسولی که از سوی رئیس جمهور غنی برای پست عضویت در شورای عالی ستره محکمه معرفی شده بود، مورد تایید ولسی جرگه قرار نگرفت.
خانم رسولی در صورت به دست آوردن رای نخستین عضو زن شورای ستره محکمه می شد.
عناصر عقبگرا با درک بسیار سطحی و عقبمانده از دین اسلام حضور زن در قضا را مخالف شریعت میدانند، لذا این که آنان به انیسه رسولی رای نه خواهند داد،‌قابل پیشبینی بود.
این که مخالفان انتخاب خانم انیسه رسولی تلاش کردند نماینده گان متردد را به سوی خود جلب کنند،‌نیز تعجب آور نیست.
و اما تعجب آور غیابت شمار قابل توجهی از نماینده گان زن در جلسه روز چهار شنبه (مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۴) ولسی جرگه میباشد. از ۲۴۹ نماینده ولسی جرگه، ۶۷ تن آنان زن اند و ۲۱ تن از نماینده گان زن در جلسه حضور نداشتند.
خانم رسولی ۸۸ رای تایید، ۸۳ رای رد، ۷ رای باطل و ۱۴ رای سفید کسب کرد. در جلسۀ مذکور ۱۹۳ وکیل حاضر بود و خانم رسولی به برای کسب رای اعتماد به ۹۷ رای تایید نیاز داشت. روشن است که در صورت حضور همه نماینده گان زن و سعی بیشتر برای جلب نظر مثبت نماینده گان متردد، نتیجه رای گیری هم طور دیگری میبود و اولین زن در تاریخ افغانستان وارد شورای عالی ستره محکمه میگردید.
خانم انیسه رسولی برای آن رای کم نیاورد که مثلاً در مورد تحصیل، دانش و تجربه وی در عرصه قضا و‌تعهد وی به حاکمیت قانون و تامین عدالت و نیز پاکنفسی و استقلال رای وی پرسشی موجود بوده باشد. وی واجد همهٔ‌این ایجابات بود. به او رای رد دادند تنها به خاطر این که زن بود.
زنانی که با غیابت شان در جلسه امروزی ولسی جرگه، رد نخستین نامزد عضویت شورای عالی ستره محکمه را تسهیل کردند، جداً‌قابل انتقاد اند. نماینده گان زن باید این درس را به یاد داشته باشند .
ما زنان باید با هم یک صدا از رئیس جمهور بخواهیم تا به عوض خانم انیسه رسولی نامزد دیگری را برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه معرفی کند.
زنان این فرصت را دارند تا در انتخابات- از شوراهای ولسوالی و شاروالی ها تا شوراهای ولایتی، انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، همچنان رای اعتماد به نامزد وزرا و مقامات مهم دیگر – به عوض عناصر زن ستیز و محافظه کار، به نامزدهای دارای نظرات و دیدگاه های واقعاً پیشرو و عدالتخواهانه در مورد زنان رای بدهند. شناخت اهمیت این فرصت از سوی رای دهنده گان زن، میتواند به یک عامل مهم در تغییر موضع گروه های سیاسی و اعضای نهادهای انتخابی در مورد چگونگی برخورد با حقوق زنان افغان مبدل گردد.
رای زنان نباید به صندوق کسانی ریخته شود که زن ستیز اند. اگر این پیام، به همه‌زنان افغانستان رسانیده شده بتواند، حقانیت و اهمیت آن را هر زن بداند و بپذیرد، این آگاهی خواهد توانست به یک عامل مهم در تغییر وضع زنان افغان مبدل گردد.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news