آوای من آوای یک فصل از تعهد وآرمان است

asef sharifi
آصف شریفی
Yesterday at 5:55am ·

  آوای من آوای یک فصل از تعهد وآرمان است
اګر ګه خطا کرده باشی و بعداظهار پشیمانی کنی به معنی انست که در اینده انرا مرتکب نمی شوی. ګاه ګاه اینجا و انجا از رجال بلند پایه ای حزب دموکراتیک خلق افعانستان نیز به مناسبت های مختلف شنیده میشود که راه که انها روان بود ګویا راه ریختن خون، ویرانی و به زندان کشیدن ها بود و انهاامروز دیګر پشیمان اند. وقتیکه انها چنین میګویند اولاً باید به کارنامه های فردی خود نظر انداخته دیګران را شریک ګناهان خود نسازند.من و مانند من هزاران عضو این حزب هیچګونه مسولیت کارهاو ګناه های بالایی های ح را ندارند. درتعین مقامات رهبری حزب هیچګاهی از اعضای حزب مشوره خواسته نشد، یکی پایین می امد دیګری بلا کشیده میشد، ولی هیچګاه نظر اعضای حزب خواسته نمیشد. در انزمان صدای اعتراض ویا پشیمانی هیچ کسی از رهبران بلند نشد. فرکسیونها، ګروه ها ساخته شد، انشعابات و وحدت ها صورت ګرفت، باز هم هیچکس از اعضای حزب نظر نخواست. وقتی صدای اختلافات به ګوشها میرسید، بالاییها میګفتند که در رهبری همګی متحد اند و این صفوف حزب است که با هم جور نمی ایند. این دروغ بزرګ نیز مال رهبران بود. من ومانند من هزاران عضو صادق حزب که به خاطرارمان خدمت به مردم و وطن، بخاطر رهایی مردم از فقر، بیسوادی و بی عدالتی و بخاطرب مبارزه بر ضد استبداد حاکم به این حزب پیوسته بودیم، هیچ تقصیر در به زندان کشیدن ها، کشتن ها، دشمنی ها، انشعابات و غیره و غیره……. نداریم  و نیزهیچ دلیل برای ندامت هم نداریم. با وجود جفای شما رهبران ما به ګام  هائیکه درین راه ګذاشتیم افتخار میکنیم. ما با جریًت میګویم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وجودهمه خطاها وجفاهای شما رهبران یګانه حزب بودکه نظیرش نه در ګذشته د ر کشور وجود داشت ونه بعد از ان بوجود امد. شما باید د ردوران جلال تان به اشتباهات تان متوجه میشدید اګر وجدانهای تان انوقت بیدار میشد امروز همه چیز ط‌ور دیګری میبود.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news