تجلیل شکوهمند یا بی حیایی وافتضاح؟

basam

تجلیل شکوهمند یا بی حیایی وافتضاح؟

 

آقای رئیس جمهور درنشست امروزی ارگ,بااحساسات لجام گسیخته فرمود : ” حکومت ازین روز(8 ثور) همیشه در ارگ تجلیل خواهد کرد” !!!
**************************
تنظیم های جنګی حاکم ,ازدرک جنګ های نیابتی بخاطر تحقق اهداف ابرقدرت جهانی(امریکا) علاوه برمزد های هنګفت نقده ، امتیاز انحصارحاکمیت را نیز بګونه پاداش سیاسی ازنشست منحوس (بن) دریافت نمودند. علی الرغم انتخابات سه گانه آمیخته با تقلب , بد بختانه چنگال درنده این تنظیم ها ازگوشت مردم مان بیرون نگردید .این تنظیم ها عامل اصلی فساد وتداوم جنگ درکشور, یکدهه ونیم با استفاده از مسند قدرت واجبار,تجلیل روزها ومرده های دلخواه شان را بالای همه مردمان کشور تحمیل نموده اند .ازین جمله (8 ثور) سالروزتاسیس حکومت دست نشانده پاکستان و مبداء نفاق ملی و فاجعه ملی , اجبارا” بگونه روزملی و تعطیل رسمی برمردم ما تحمیل گردیده است . مسلم است که هر تنظیم, حزب وقوم حق دارد تا ازروز ها ومرده های دلخواه شان با هزینه, شیوه وسلیقه دلخواه خود بزرگداشت نمایند اما حق ندارند چنین تجلیل هارا با دادن رنگ وصبغه ( جهاد /ملی) بالا ی همه مردم تحمیل نمایند . مردم ما بادستاورد های(؟) این جهاد گران آشنایی کافی دارند که چگونه آنها بعد از 14 سال “جهاد پیروزمند ” برضد شوروی بالاخره بتاریخ 8 ثور سر را ازگریبان پاکستان بدرکردند ! مردم فراموش نکرده اند که تنظیم های حاکم ,نخستین جهاد را از کشتن معلمان ,سوزاندن مکاتب , تخریب پلها وشاهراه ها آ غازکرده و با تشکیل حکومت دست نشانده آنرا با چور وغارت 600 بال طیاره نظامی , بیشتر از پنجهزار واسطه زرهی نظامی , چوروچپاول موزیم ها ,کشتارعامه , جنگ های میان تنظیمی وسرانجام با فرار از کشور, پایان بخشید!!! همچنان درطول دوره دوم حاکمیت شان, کشور را به جزایر قدرت و جاسو سی میان پنجاه کشور روزی رسان جهان تقسیم نمودند وسرنوشت آخرین رمق حیات سیاسی این گروه ها با سیروم آقای جان کیری معلق گردیده است.
***************
از حاکمیت کنونی نباید انتظار داشت تا تقویم ملی کشور را از تعطیلات وبزرگداشت های ساختگی,شخصی , تنظیمی ,قومی وغیرملی پاک سازی نماید. وجیبه یک دولت واقعا” ملی ومستقل است تا (28 اسد) را درکنار روزها واعیاد مذهبی بمثابه یگانه روزملی شایان بزرگداشت شکوهمند ویگانه روزواقعی وحدت و وفاق ملی , معرفی ومسجل نماید.

See More

Ab Rahman Basam's photo.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news