نـــقــاب هــــافـــرومـــــی افــتـنــــــد، د یـگــر د مــوکـــراسی مــوقـــوف

نـــقــاب هــــافـــرومـــــی افــتـنــــــد،     د یـگــر د مــوکـــراسی مــوقـــوف!

نـــقــاب هــــافـــرومـــــی افــتـنــــــد، د یـگــر د مــوکـــراسی مــوقـــوف!

 

Forotan Name03

پیوسته بگذشته بخش یکصدوبیست وهفتم

اخبارواحادیث مربوط به دفن مجدد جنازه امیرحبیب الله کلکانی مدتی است که صفحات روزنامه ها ، مطبوعات و محافل سیاسی را اشغال کرده است ،

 من نه میخواهم برضـــرورت ویاهــم عدم مصلحت  انتقال این پروژه فرهنگی و بیشتر اجتماعی  درحال حاضر که انسان باشنده ء سرزمین افغانستان بیش از هر دوره ء دیگری در تاریخ افغانستان  درزیر یوغ استعمارجهانی قرار دارد چیزی بگویم و بنویسم اما نه میتوان از  برخی جنبه های ” پروژه

امیر

” دفن مجدد جسد امیر حبیب الله کلکانی چشم پوشید وآنرا از قلم ونظربدورانداخت زیرا اکثریتی از هواداران و هواخواهان دفن مجدد مرحوم امیر حبیب الله کلکانی  کسانی اند که در گذشته تاریخ خونین کشور ما با ارائیه شناسنامه اندیشه های دینی درقالب ایدئیولوژی مذهب اسلامی  در بخش ، بخشی از جغرافیای به خون آغشته  کشور ما حضور یافته بودند اکنون بصورت پارادُکسیال پیش قراؤلان این پروژه اند 

متضاد و پارادُکسیال به دلیلی که نزد این آقایون بزرگان جهاد مقدس افغانستان  هم امیر امان الله شاه تحول طلب و غازی برزبان آورده شده و هم سردار جنگجویان  آن دورهء به قول آنها  طلائی  امیر حبیب الله خادم دین رسول الله بحیث مجاهد و مرد بینظیر آن دوره تاریخی تمجید و توصیف بعمل می آیند . ما سوا از دیگر اغراض این سرداران جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر تجاؤز ارتش سرخ شوروی  این حقیقت را آشکار وهویدا میسازد که  زیربنای اصلی  تفکر سیاسی این فعالان سیاسی  همانا دین مقدس اسلام است که به عنوان نقشه راه برای رهنمایی بشر ازجانب پروردگار توسط انبیأی عظام الهی  در پیوند به نیازمندی های انسان ساکن در همه زمانه ها و همه نسلها عرضه شده اســت این گونه نتیجه گیری فعالان وابسته به مذاهب گوناگون اعم از اهل سنت و الجماعت همچنان کسانی که با نگاه فقه شیعی ومذهب  امام جعفر صادق علیه الرحمه در جمعی از مبارزان و آزادی خواهان قراریافته بودند ما و تمامی محققان و اندیشمندان را حق میدهد که جوهراراده واقعی آنها را با پارامترهای همان تفکر یعنی روح راستین اسلام و قرئت مسخ شده و متحجرانه غیر اجتهادی اندازه گیری نمائیم .

فرمان پادشاهی امیر حبیب الله خادم دین رسول الله

برای ؤرود به این بحث باید توجه داشته باشیم که در بافتهای مختلف تاریخی در کشورما افغانستان  معنا و مفهوم اندیشه دینی میتواند قبض و بسط پیداکنداما میتوان روح حقیقی تفکرواندیشه های اسلام را درآئینه سیاه حکمنامه های شریعتمداران متحجرورسوای هردو دوره سیاه ومتحجرانه حاکمیت نه ماهه امیرحبیب الله کلکانی ودوره تاریک  حاکمیت طالبان موردمطالعه قرارداد وروح حقیقی آنرا هرچند این فرآیند کارگزاران هردو دوره با رنگ مذهبی وبا تفسیروتعبیریک قرئت وگفتمان خشونت طلب ودرتشابه باهم مورد اجرأ قرارگرفته است باید به صورت مجموعی وبا شیوه کاملأ بیطرفانه مورد تحلیل وارزیابی قرارداد

سیاف غنی

برای اثبات این مأمول نخست سخنان استاد عبدالرب رسول سیاف یکی از بزرگان جهاد علیه ارتش سرخ و از حامیان اصلی رژیم  و سرسپرده گان رژیم مافیائی کنونی است که در محفلی به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید ایراد نموده بودو به گمان اغلب آن مفرادات قرآنی را عنوان گفتمان مشترک اکثریتی ازمسلمانان جهان باید دانیست با چنین ادبیات و ترمنولوژی خشونت آغاز نمود

البته باید گفت که این تنها استاد سیاف رهبر کانگسترهای مذهبی کابل نشین نیست که با این صراحت و ادبیات خشونت آمیزملمع شده برمذهب سخن میگویند بلکه گفتار چندسال قبل آقای گلبدین حکمتیارازاکابرو بزرگان مخالفان مسلح درباره مباحث تاریخی  افغانستان ملهم ازهمین  گفتمان خشونت زای شبه اسلامی شریعتمدار است که  اینگونه بیان میدارد .

برای اینکه بتوان نقطه ء آغاز این گفتمان خشونت طلب را دردیگر لایه های شبه روشنفکری دریافت توجه شما عزیزان را به سخنان آقای فهیم کوهدامنی یکی از نکتایی پوشان متحجری را جلب میکنم که در کنار مولوی عبدالصبور از علمای وابسته با جمیعت اصلاح که گفته میشود از سوی عربستان سعودی با یک استراتیژیی خاصی بوجود آمده است وسخنان جنجال برانگیز وی سبب هیاهوی بسیاری گردیده بود اینگونه اظهار میدارد .

جالب آنجاست که این پروژه نیز بنام کسانی که خود را وارثان جهاد افغانستان معرفی میکردند پس از ناکامی و شکست پروژه به آتش کشیدن وتحمیل  شکنجه های رنگارنگ برجان دختر معصومی بنام  فرخنده شهید درست از سوی همان بخشی از رژیم مافیائی مورد اجرأ واقع گردید که برنیمی از بال حکومت موسوم به  وحدت ملی نشسته ا ند .

بدون شک که با این توطئه ها ی منظم و از پیش طراحی شده که  اجساد ی از مرده گان را با استخاره ها و خرافات فراخوانده اند و از قبرستانی به قبرستانی منتقل می سازند  زاده ء همان عوامل پنهانی است که بیش وکم بر مردم آگاه افغانستان روشن است و توده های عامی مردم ما نیز اگر از تحلیل اجتماعی دقیق مسائل عاجزباشند و ریشه اصلی این داد و فریاد را ندانند لا اقل این را یقین دارند که اینگونه آشوبهای نا گهانی و همدست ریشه در تاریخ خونین مبارزاتی مردم  افغانستان  دارند .

فرخنده در زیر انباری از سنگها

 اما خامی و ناپخته گی این پروژه دفن مجدد مرده ها آنگاه به اثبات رسید که مطبوعات وابسته به ارتش پاکستان از قول شخص مجذوب و بی حالی همچون فضل من الله ممتاز که خود را حامی سراپاقرص حزب اسلامی برهبریی گلبدین حکمتیار معرفی میکنند طی یک گزارشی خبر دفع یک فتنه بدست حزب اسلامی افغانستان را اینگونه نوشتند .

ummat news over habibullah

ببینید این آقای ممتازچگونه  در جامه چریکی که بنام فرهنگ اسلامی محفل دفن مجدد حبیب الله کلکانی را یک گردهم آئی مقدس و مذهبی نامیده و خود را طراح پروژه قناعت دادن به جنرال دوستم میداند .!شاید بخاطر اینکه مدافعین قرئت متجرانه و خشونت طلبی از دین مقدس اسلام را که آقای فضل من الله ممتاز نمائنده خود خوانده حزب اسلامی افغانستان از آن نمائنده گی میکند بهتر بدانیم بدنیست تا یکی از صحنه های جنگ نرم فرهنگی جناب غازی فضل الله ممتاز را در برنامه معروف آماج تلویزیون یک را که از کابل انتشارات دارد نیز خدمت شما بزرگواران تقدیم دارم . 

البته در رویکرد های تندروانه و بنیاد گرایانه این گفتمان نهاد های مدرن فوق غربی و در نتیجه شیطانی است ، ودر صورت امکان ضروری است که با روشهای عقلانی وملبع شده با جوهر عقلانیت و مردم سالاری که همانا روشنگری است اصلاح گردد . اما نباید فراموش کرد که این همه هیاهوو گردشهای  قبرستانی  و با پشت کردن مرده ها رفتن از قبرستان به قبرستانی عوارض طبیعی اعتیاد بر ثروت و زندگی روزمره مصرفی است که بسیاری از انسان های شریف و آزاده مردم افغانستان را اسیر خود ساخته است وهمه از خود می پرسند چگونه است که  رجال برجسته کشور که در بزرگترین حرکت سیاسی و اجتماعی ملت افغانستان موسوم به جمیعت اسلامی افغانستان از سالها بدینسو کوله باری از مبارزه فکری و سیاسی را به امید رهائی از فقر و بی عدالتی به پیش میکشانند در دام غرائزی از قدرت وسیاست افتاد ؟ شاید دیگر نه میتوانند چهره های اصلی و خشونت گرای خویش را در زیری از نقابهای رنگین مذهبی بپوشانند ویا  شاید هم دموکراسی را موقوف اعلام کرده اند .!!

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news