با زی سیاسی با استخوانهای مرده ها د مړو په هــډونو سیاسی لوبه

basam

با زی سیاسی با استخوانهای مرده ها
د مړو په هــډونو سیاسی لوبه
**********************************

عبدالرحمن بسام
بادرک این واقعیت که کشور کثیر المله ما خانه مشترک همه ملیت ها واقوام برادر وباهم برابرمیباشد ,هرملیت وقوم حق دارد از مرده های خودبه شیوه متعارف بزرگداشت وارجګذاری نماید. درینجا موضوع بحث من یادی از خوبی ها وبدی های شاهان ،امیران ورئیسان فقید کشورما نیست بلکه موضوع قابل مکث رویدادآخیر فاجعه انگیز) ګور به ګورساختن) استخوانهای امیر حبیب الله خان کلکانی و شماری ازیارانش میباشد.
در وضعیت ایکه از هرگوشه وکنار کشورشعله های جنگ زبانه کشیده ,حکومت) وحدت ملی( از بیماری درمان ناپذیر نا مشروعیت بامرگ دست و پنجه نرم میکند درچنین وضعیت ناهنجارگروه های جنگ وفساد فرصت راغنیمت شمرده پروژه بازسازی استخوانهای (87)سالهء مرده ها را بغرض دستیابی به اهداف آزمندانه خو یش مهندسی کردند بهدف: 1) تحریک رویارویی ها وخصومت ها میان اقوام بغرض تشدید وتعمیق بحران کنونی.2) دستیابی به تپه ها وزمین های بیشتر در قلب شهرکابل برای غصب وتصاحب.
یکی از ویژگیهای دوره فساد، ترویج پالیسی مرده پرستی ,زیارت سازی وتجلیل ازمرده ها بوده که ازین مدرک تنظیم های جنگی وخانواده های مرده ها ثروتها رتبه ها ومدارج بلندی را نصیب شده اند .اکنون ( کوچ دادن استخوانها) به مکانهای دلخواه ,مرحلهء پیشرفته تر این پالیسی است که اغاز خونینش را تجربه کردیم .اما فرجام این بازی بدفرجام بوضاحت نشانداد که بازیګران سیاسی درین بازی (تثبیت هویت) نه تنها استخوانها را به هدف نرساند ند بلکه با ګزینش شیوه مبتذ ل ومضحک, مرده ها راتوهین وتحقیرنمودند وهویت خویش رانیزضربه زدند. بهتر بود که مراسم بزرگداشت درمحل گورستان بر گذار میگردید. فاجعه زایی برسراستخوانهای تقلبی برای چه؟ کدام کالبد شناس د رکدام لابراتوار استخوانهای (87)ساله گورجمعی را تشخیص وازهم تفکیک نموده بود ؟ اگردولت جلوچنین شعبده بازیها نگیرد,در همچشمی ها ،کوچ دادنها, نقل وانتقالات استخوانها در هر گوشه وکنار کشور آغاز خواهد شد.
فریب اهداف آزمندانهء شعبده بازان قومی را نخوریم!
دقومی مداریا نوپه ککړو چالونو و نه غولیږو !
*************************************************
درعقب این شعبده بازیهای سیاسی, چهره های عاملین جنګ وفسا د ومعامله گران ازهرقوم وقماش بوضاحت دیده میشود .درواقعیت این عاملین بهیچ وجه از ملیت ها واقوام خود نماینده گی نکرده و نمیکنند بلکه در طول نزدیک به چهار دهه اقوام خویشرا با استفاده از افزارهای برنده ګروګان ګرفته اند.نباید به خواست نفاق افګنان سر تسلیم فرود اورد.
سیاست حذف این وآن زمامدار مربوط به این وآن مقطع تاریخ کشور, خلاف مصلحت ملی است.هیچ یک ازحکمروایان کشور بدون حمایت هوا خواهان برمسند قدرت تکیه نزده و هیچ یک از زمامداران فارغ از مخالفت ومخالفین نبوده به حکم مصلت ملی همه را باید تحمل کرد.
لاندنی انځور خپله کیسه کوی:
—————————–

See More

 
Image may contain: text and one or more people

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news