انډوخر

basam

انډوخر

عبدالرحمن بسام
د یوه د وست د پوښتني په ځواب کی:
در پاسخ به پرسش یک دوستم :
**************************
پو ښتنه : (انډو خر) څه معنا اوڅه شی دی ؟
زما له نظره د (انډوخر) متراد ف لغتونه( خر-لوبه یا خرمستي) کیدای شی.د انډوخرد نامه سره د لوی کندهارد ټولو سیموخلک اوهم د هیواد ځیني نور پشتو ژبی ولا یتونه آشنایی لری .د (انډوخر) په لوبه کی دخرو دمستیوټول تخنیکونه اوتاکتیکونه لکه لغتي،ناری اودخرو نور طبیعی خویونه اوحرکتونه،کارول کیږی ! انډوخر ځانګړی قواعد نلری هرحرکت او کړه وړه د لوبغاړو په ابتکارپوری اړه لری (!)
سیاسی انډ و خر:
**************
کله چی زموږ په هیوادکی د دموکراسۍ اوآزاد یو تروم وږغــول شو، یوشمیرتاریخی جګړه مارانواولنــــــډه غــــرو د نا بلد تیا له امله د(انډوخر) لوبه ددموکراسۍ سره معادله وګڼل، اوهمداسی یوشمیرجنګی تنظیمونو موخو ته درسیدو په خاطر(انډوخر) د تاکتیک په توګه د خپل کړنلارو برخه وګرزول. همداوو چی دغه لوبی د نویو شرایطو تراغیز لاندی پرخپل کړو وړو باندی نوی اومډرن تخنیکونه زیات کړل او ډیر ژریی دسیاست او حکومتولۍ ډګرته لاره وموندل . دمډرن سیاسی انډو خر بیلونکی مشخصات دادی چی به لوبه کی شرم، حیا، احتیاط اواخلاقی معیارونه په پام کی نه نیول کیږي. دبیلګی په توګه : د انډوخر لوبغاړو د ټاکنو په مبارزوکی، دمړو په لمانځونوکی او په پارلمانی تالارونو کی ډیری لاسته راوړنی په برخه کړلی.سږکال هم د( سنبلی پر۱۸مه ) دشهید داوو نۍ په مناسبت دانډوخرلوبغاړو لوبه د کابل پر سړکانو اوکوڅو کی په ځا نګړی مهارت سره ننداری ته وړاندی کړ ه چی تقریبا دلوبی ټول تخنیکونه اوتاکتیکونه لکه ډزی، وژنی پر شخصی ځایونو بریدونه په ډیر دقت سره رعایت کړه شوی وه!! شک نشته چی (سیاسی انډوخر) دسیاسی لنډه غرو او د لوبو د سازما نچیانو د( سیاسی هویت) ډیره ښه څرګندونه کوی.
د یادونی وړ ده چی د ملی وحدت حکومت په ځانګړی تو ګه د(انډوخر)د انکشاف په موخه، هڅوونکی ګامونه اخیستی دی. دانډوخرسازما نچیان او لوبغاړی د ولس د آزار، وژنو اوچور-چپاول په جنایت او جرم د تعقیب او مجازات څخه معاف ګڼل شویدی.
د دغه لیکنی په ملتیا د دوستانو له البومونو نه په استفاده د( انډوخر)څو انځورونه (تکرار) د نمونی اوبیلګی په توګه وړاندی کیږی هیله من یم چی دو ستان د دغه لوبی د ښه معرفۍ او د البوم د غنا او بشپړیدو په موخه خپل معلومات اومستند انځورونه ونه سپموي څود سیاسی انډوخر مکمل البوم د تاریخ حافظی ته وسپارو او دهیواد د راتلونکو بچیانو دکرکی او لعنت نه هم بی برخی پا تی نشی .
فکرکوم دومره توضیحاتو به زما د دوست پوښتني ته ځواب ویلئ وي . ډیره مننه.

د مډرن سیاسی ( انډوخر) څو انځورونه د نمونی په توګه
چند تصویر از ( انډوخر) معاصرو سیاسی

Ab Rahman Basam's photo.
Ab Rahman Basam's photo.
Ab Rahman Basam's photo.
Ab Rahman Basam's photo.
Ab Rahman Basam's photo.
+9
 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news