سر په اوږو څه معنی او سر وي په دار څــــــه مــعنـــــی؟

پیرمحمد کاروان

 

پیرمحمد کاروان

Related image

ولې راتــــه وایې چې لږ وار کـــوه، وار څــــــــه معنـــــــی؟
کار د مینـــــې کار دی، له دې کار نه انکـار څه معنــــــی؟
لیچې په لاس راکړه چې ولول څڼې خــــــــورې وي پرې
شرنګ دبنګړو خوند کوي تش تار دستـــــار څه معنی؟
ووایــــــــه دژونـــد دفـــلسفـــــــې شـــــــاګــــــــرده ووایه
سر په اوږو څه معنی او سر وي په دار څــــــه مــعنـــــی؟
غاړه کې مې لاس یوسه چې حـــس لـري او روح لــــــري
مړې مړې مر غلرې وړې پيلې په تــــار څــــــــه معنـــــی؟
خلک پکـــــــې خدای لټوي ته ماشوم خبـــــــر هــــــم نا
پوی به شې او لوی به شې چې ستــرګې دیار څه معنی؟
داغــــریب ســــړی ګــــورئ له غـــرونو پرون راغی ،نن
دومره جــګ برجونه دسندرو دښــــــــــــــار څـه معنـــــی؟
ښــــايــــي چــــې له دې ښاغلي لویه ښکلا ورکـــــــــه ده
دومره دښــــکلا په لټون سترګې په لار څــــــــه معــنی؟
لاس دښکاري څه وایي ؟ او زړه دغرڅې حـــــه وایـــــي
غواړمه یوه معــــــنی لا لیه چې ښکار څـــــــه معنـــــــی؟
چــــــــوپ شمــــه که ووایم چې دنــګه یاره تــــــا ښــــــیم
خلک راته وايــــــــي چــې « کاروانه » چنار څه معنـی؟

 
LikeShow more reactions

Comment

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news