غـــزل :ولي . عبدالله

غـــزل

لــــه ازلـــه یــی پــــیـدا کــــړل لــــــر او بـــر
بــیا یی واچــول پـه جــوال کــی سـر پـه سـر
یــو یـاغــی باغــی ســاقـــی د نعمــــتو نـــــو
بـل کــــــړیــــــږی د دوزخ د اور پــه ســــــر
یــــــو په طمــع د جنــــت ریــا کـــــاری کــا
بـــل حــلوا خــوری مــدرس شــو پـــه منبـــر
یــو د مــرګ پــر پوله شپـــی ســـبا کـــوینـــه
بــل د خـــد ای د داد پـه بـاغ کـــی صـــنوبـــر
یـو د پــړانگ پـه شان ځنـګله کی سلطانی کـا
بـل تـــر بــار لانــدی سـتمـیــږی لــکه خـــــــر

ولـی عبــدالله

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news