مردهارا یک ګپ است

asif khawaty

آصف خواتی

مردهارا یک ګپ است

usa fashism

افغانها شاهد حضور۱۶ ساله نیروهای ناتو تحت نام مبارزه علیه ترور درکشورشان هستند که طی این زمان نه تنها  فعالیت های تروریستي کاهش نیافته بلکه پیوسته دامنه جنګ ها ،فعالیت های محاربوي، بمباردمان ها ورویدادهای تروریستي ګسترش مییابد که قربانیان آن  افغانها هستند. هدف ازنوشتار کوتاه کنوني اینست که برخی از سیاستمداران ایالات متحده ورسانه های معتبر آن کشورخلاف آنچه که قصرسفید وارګ نشینان ما  وعده ای ازقلم بدستان  افغان زمزمه میکنندحرف ها ودیدګاهای دیګرې دارند که آن اشغال افغانستان توسط نیروهای  امریکایی است. رابرت ګرینر که حین حمله نیروهای امریکایی –بریتانیایی برقلمرو افغانستان  دراکتوبر ۲۰۰۱ رئیس دفتر سی آی اې دراسلام آباد بود و درضمن مسئولیت امور استخباراتي افغانستان را نیزبعهده داشت درکتاب خویش (۸۸ روزبعدبه قندهار رسیدم ) صریحآ از اشغال افغانستان توسط امریکایي حرف های درخورتوجه دارند. ګرینردرصفحه سوم کتاب خویش مینویسند:«بعد از حملات سپتمبر، من این را میدانستم که امریکا خواهي نخواهي افغانستان را اشغال میکند.» نامبرده درکتاب خویش از راپورهشت صفحه اي یادآوري میکند که به انګلي درفلوریدا مرکز سیا ارسال داشته، این راپورتوسط امریکایی هابا کابینه انګلستان هم شریک ساخته شده که برمبنای آن تجاوزمشترک نیروهای امریکایي – انګلیسي برقلمرو افغانستان پلان ګزاري وتطبیق ګردیده است. ګرینر مینویسد که جنرال فرانک لایندنبیرګرقوماندان  نیروهای ائتلافی وبعد قوماندان عمومي ایساف درمورد راپور او دراسلام آبادبرایش ګفته بود که قلم نقره اي داري یعني اینکه وضعیت افغانستان را بصورت درستې ترسیم نموده  اید. رابرت ګرینرمنحیث یک  امریکایي متعهد در صفحه ۱۱۵ می نویسد  «من سعی میکردم برای افغانستان یک راه صلح آمیز پیداکنم ، زیرا نمیخواستم که امریکا هم مثل بریتانیا و شوروي اشتباهات اشغال را تکرار کند.» افسرکارکشته سیا درصفحات ۳۵۷ و ۴۱۵ باین واقعیت انکارناپذیر ایکه فیصله کنفرانس بن مبني برتعیین رئیس حکومت پسا طالبان  رانیز مورد پرسش با علامه بزرګ قرارمیدهد وضمنآ فساد ګسترده دولت افغانستان رابه امریکایي ها محول میکند  مینګارد:« این ما بودیم که به یک پلک زدن او( کرزی ) رابه ارګ رسانیدیم…، ما در آنجافساد ګسترده را رواج دادیم .» رابرت ګرینریګانه امریکایي نیست که ازاشغال افغانستان قصه ها دارد بلکه ده ها نویسنده وژورنالست غربي درزمینه حرف های دارند که نمونه اخیر آن مقاله منتشره تاریخی ۳ می سال جاری واشنګتن تایمزاست که ازحاکمیت کنوني افغانستان چنین منظره ای ترسیم مینماید:« حکومت دست نشانده ما در افغانستان فاسد، بی کفایت، بی منطق، قبیله ای، فرقه ای، وحشی و منفور است.» چرچل سابق صدراعظم بریتانیای کبیرتوصیه ای دارد که« برای نابودي کشورې نیازې به جنګ نیست! کافیست که جای افرادسیاستمدار،آګاه وبرجسته آن کشور راباشماری نادان واحمق عوض کنید.» حاکمان واشنګتن ولندن  با توجه به توصیه های چرچل حین حمله بر افغانستان ازغایله شمال که لقب شروفساد راازآن خودنموده بوداستفاده نمودند ، این عاملین شروفساد را بقدرت رسانیدند وخودهم درترویج ګسترده فساد تلاش بخرچ دادندتاتوانسته باشند دروجود چنین قدرتمندان فاسد ، بی کفایت ، وحشی ومنفور به اهداف خویش دست یابند. درهیچ یک از کشور های جهان چهره های نظیرمارشال محمدقسیم فهیم وجنرال عبدالرشیددوستم دیده نشده است که به سمت معاونیت ریاست جمهوری رسیده باشند اما مردم افغانستان چنین معاونین ریاست جمهوري را ازبرکت حضورنیروهای ناتو و مدعیان دموکراسي وحقوق بشردرمیهن شان تجربه نموده ومینمایند. باوجودآن برخی ازفعالان سیاسي و نویسندګان  افغان کاغذهای سفیدرا سیاه میکنند ودررسانه ها ظاهرمیشوندتا به اثبات برسانند که ګویا نیروهای امریکایي این مهمانان ناخوانده به کمک ویاري افغانها آمده اندتا آنهارا  ازشرتروریستها رهایي بخشند ودرتعمیم دموکراسي به افغانها کمک کنند. عجیب اینکه امریکایي ها میخواهند افغانها را بایاري عاملین شروفساد ازشرتروریست ها نجات دهند که این تجربه جدید مبارزه باتروریسم وتحکیم دموکراسي میباشد. اظهارات این نخبه ګان  به این قول معروف که مدعی ازادعایش ګذشت و  شاهدازشاهدي خود نمی ګذرد کاملآ وفق پیدا میکند. امریکایي ها که طی چندین سال از مبارزه علیه ترورمیګفتند وحال خود اعتراف میکنندکه ما افغانستان را اشغال نموده ایم وفسادګسترده را دراین کشوررواج داده ایم ولې شاهدان افغان آن تاکنون شاهدي میدهند که امریکایي ها افغانستان را اشغال ننموده اندو ترویج فساد ګسترده پدیده امریکایي نیست.  اظهارات این عالی جنابان انسان را به یادقصه ملانصرالدین می اندازد  که شخصې ازاوپرسیده بودکه ملاچندساله هستي ؟ ملا جواب داده بود بیست ساله. بعدازګذشتن چندین سال همان شخص ازاوسوال نموده بود که ملا چندساله باشي؟ ملا جواب میدهد بیست ساله . سوال کننده برایش ګفته بودکه چندسال قبل ګفته بودي ۲۰ ساله هستم  چګونه امکان داردالحال هم ۲۰ ساله باشي. ملانصرالدین برایش ګفته بود مردهارا یک ګپ است. چنین معلوم میشودکه اظهارات شاهدان  افغاني عدم اشغال افغانستان نمایانګر آن است که آنها  از این حرف داهیانه  نابغه شهیرخراسان زمین که « مردها را یک ګپ است» با قوت تمام پیروي میکنند.  

 

  

   

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news