“اگر حکومت توجه نکند شمال کشور به سوريه دوم مبدل خواهد شد”

“اگر حکومت توجه نکند شمال کشور به سوريه دوم مبدل خواهد شد”

May 18, 2017 – 17:27

کابل (پژواک،٢٨ ثور ۹۶):سياستمداران و چهره هاى پيشين جهادی از بيشتر شدن فاصله ميان حکومت و مردم انتقاد نموده تاکيدکردندکه ناامنى در کشور بيداد مى کند و اگر حکومت در اين راستا توجه جدى نکند ولايات شمال به سوريه دوم مبدل خواهندشد.

عطا محمد نور رييس اجرايی جمعيت اسلامی افغانستان و والی بلخ که در مراسم ياد بود از چهار مين سالگشت کشته شدن محمد رسول محسنی رييس سابق شورای ولايتی بغلان، در کابل صحبت می کرد گفت که جنگ به شمال افغانستان انتقال شده است و شمال اکنون در آتش مى سوزد که بايد جلو اين آتش گرفته شود.

وی، با بيان اينکه مردم شمال در آتش جنگ می سوزند و  بنام طالب و داعش مردم قربانی می دهند گفت : ” داعش از جاى ديگرى نيامده است ،بيرق های سفيد سياه شده، امکانات خوب داده شده و جغرافيا در اختيار شان گذاشته شده و هليکوپتر ها نمی دانم از آنطرف دريا آمو، از اين طرف دريای آمو، از آنطرف خط ديورند می آيند و موتر سايکل سوارها را اکمال می کنند.”

والی بلخ  گفت: “کشورهای در جهت تربيه و قدرتمند شدن داعش  کار می کنند و کشورهای هم پاليسی را تغيير دادند که طالب را حمايت کنند، گويا توسط طالب جلو داعش را بگيرند.”

وى، با بيان اينکه جنگ ميان کشورهای قدرت مند و همسايه ها است؛ اما قربانی را مردم افغانستان متقبل می شوند گفت، متاسفانه که حکومت وحدت ملی، برنامه ای کارا برای تصفيه و جلوگيری از اين حرکت کُشنده و خطرناک ندارد.

محمد يونس قانونی معاون پيش رييس جمهور و عضورهبرى شوراى حراست و ثبات ،انتقال جبهات جنگ، در مناطق مختلف کشور به خصوص شمال افغانستان را بخش از استراتژی های درون مرزی و بيرون مرزی عنوان کرده گفت که وضعيت حاکم، بار ديگر اين ملت را به چالش گرفته است.

موصوف، با بیان این که تروريزم در افغانستان يک تهديد بزرگ است می گويد:”بصورت خيلی مرموز صدای طبل تقابل قومی در افغانستان به عنوان يک پروژه تحميل شده و صادر شده در داخل افغانستان شنيده می شود.”

همچنان وی، با بيان اينکه قتل های زنجيره يى  در افغانستان بيداد می کند گفت: “از ديروز تا امروز چگونه به صورت گزينشی کدرهای از ميان ما برداشته و چيده می شوند که برای دفاع از اين سرزمين و اين ملت در برابر دسايس بالفعل می توانستند نقش مهم را بازی کند.”

وی، قتل های زنجيره ای در افغانستان را دسايس خوانده گفت: “ابعاد اين دسيسه بزرگ برای برداشتن فرمانده هاى جهادی وسيع‌ تر از آنست که ما فکرمی کنيم، اگر رمز و رازهای اين قتل‌های گزينشی شناسايی نشود، فردا شاهد کشته شدن نخبه ‌های ديگر مربوط به خانواده جهاد و مقاومت افغانستان خواهيم بود.”

موصوف، با ذکر اينکه قتل های زنجيره ای از احمد شاه مسعود آغاز، تا اکنون ادامه يافته و در آينده نيز ادامه خواهد داشت می گويد، متاسفانه که تاکنون هيچ سر نخی از عاملان اين قتل ‌های مرموز به دست نيامده است.

عبدالهادی ارغنديوال رييس حزب اسلامی افغانستان، نيز با بيان اينکه جنگ کنونی يک جنگ تحميل شده است گفت: “ما و شما بايد وحدت را به وجود آوريم، نظام مبتنی بر خواست مردم ايجاد کنيم، گذشته، گذشته است بايد تجديد تعهد کنيم و مسووليت خود را در مقابل خدا، وطن و مردم خويش ادا کنيم.”

احمد ولی مسعود رييس بنياد احمد شاه مسعود، نيز می گويد که تلاش ها برای بُردن  افغانستان به گذشته ها جريان دارد؛ اما مردم منتظر برنامه و تغيير هستند، بايد خانواده جهاد و مقاومت برنامه مدون برای آينده کشور بسازند.

اما عبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت گفت: “ما به حيث مسوولين در نظام وظيفه داريم که زمينه و فضا را مساعد بسازيم تا حد اقل در راستای اهداف بزرگ ملی و مصالح اوليای کشور،  صف را منسجم بسازيم.”

به گفته وی، مبارزه  صبر، حوصله، استقامت و مسير واضح  و روشن می خواهد، علاوه کرد که همه در اين مبارزه مسووليت دارد، بايد در نجات اين سرزمين تلاش شود، تا دشمنان به اهداف شوم شان نرسند.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news