!استقلال ، راه حل مشكلات است ، نه تغيير شكل در حكومت

Amir qasim
امیر  قاسم

استقلال ، راه حل مشكلات است ، نه تغيير شكل در حكومت !

يك درصد جامعه ما كه همه كاره ى اين دولت دست نشانده استند ، به سه بخش تقسيم شده اند :
١١- آنانيكه به كمك استعمار بر اريكه ى قدرت تكيه كرده اند و ميخواهند موقف خود را به هرقيمتى كه باشد، حفظ و برنامه هاى بيگانگان را در داخل و در منطقه پياده كنند ؛
٢٢- عده ى ديگر در پى آوردن اصلاحات در چوكات همين دولت دست نشانده اند و فكر ميكنند كه با آوردن تغييرات در بخشهايى از اين دولت ، “دنيا گل و گلزار خواهد شد”، در حقيقت اين خود به رسميت شناختن و توجيه كردن برنامه هاى استعمار است ؛
٣٣- اين گروه كسانى استند كه تغيير كلى در چوكات حكومت و در نهايت بر اندازى غنى و عبدالله را در موجوديت استعمار ميخواهند. اينها در حقيقت ميخواهند به رهبران استعمار بگويند كه گويا اين افرادى را كه تو مقرر كرده يى ، كارى از دستشان ساخته نيست ، بى كفايت استند ، تجربه ندارند …. و ما بهتر از آنها در خدمتگزارى به شما آماده هستيم.

هرسه اين گروه ها يا نمى دانند كه پروژه غرب در كشور ما چيست و يا هم خوب ميدانند، ولى در فكر وطن و مردم نيستند ، بلكه در فكر خود و نزديكان خود استند تا با استفاده از اين دولت دست نشانده از پول هاى استعمار جيب هايشان را بيشتر از پيش پر كنند.
اينها نميدانند و يا نمى خواهند بدانند كه حل مشكلات كشورشان فقط و فقط وابسته به استقلال سياسى و استقلال اقتصادى و نظامى است. بدون اين استقلال هر گروهى ، فردى ، حزبى ووو در رأس قدرت قرار بگيرد ،” همين آش خواهد بود و همين كاسه” ، هيچ چيزى تغيير نخواهد كرد. آنهايى كه به قواى امنيتى و دفاعى شما و به انتخابات شما و ديگر مسائل تان پول مى پردازند ، آنها در پى اهداف خودشان استند ، بدون اجازه و هدايت آنها ، حكومت هاى دست نشانده هـيچكارى كرده نميتوانند.
بد امنى ، بيكارى ، هرج و مرج ، بى اتفاقى، جنگ ، ترور و وهشت در يك كشور مستعمره ، جزء لاينفك برنامه ها بخاطر تحقق اهداف شوم آنهاست. تغيير و جابجايى اين آن فرد و حتى اين يا آن نظام در چنين حالتى هيچ مشكلى را حل كرده نميتواند ، فقط آنها ميتوانند با اين گپها مردم را مصروف سازند و عمر موجوديت خود را در اين سرزمين، طولانى تر سازند.
مردمى كه واقعاً ميخواهند از اين منجلاب نجات يابند ، در گام نخست بايد در راه استقلال كشور مبارزه كنند و آنرا بطور كامل بدست آورند ، نماينده هاى واقعى خود را به قدرت برسانند ، تمام مصارف دولتى شانرا هرچند اگر كم و ناچيز هم باشد ، بايد از جيب خود بپردازند.
يك نمونه كمك استعمار : تلفات سنگينى را كه قواى مسلح متحمل ميشوند ، به همين دليل است كه سربازان فكر ميكنند خود مستقلانه ميرزمند ، آنها صادقانه عليه دشمن جنگ ميكنند ، اما دولت در شرايط خاص به ايشان كمك نميرساند و آنها نابود ميشوند ، زيرا دستهايى از داخل و بيرون وجود دارد كه نميگزارد آنها دشمن را نابود سازند و هركسى كه در قدرت باشد ، مجبور است چنين عمل كند. اين نتيجه ى وابستگى قوتهاى مسلح به پول استعمار است ، دليل ديگرى نميتواند داشته باشد. به همين گونه در تمام ساحات ديگر ، امور كشور دارى در موجوديت استعمار به همين منوال پيش ميرود.
يگانه راه حل مشكلات امروزى ، داشتن استقلال سياسى ، اقتصادى، فرهنگى و نظامى است تا مردم و دولت شان با اراده خود بدون وابستگى به اين و آن و با داشتن روابط سالم با كشورهاى جهان عمل كنند و البته كار ساده يى هم نيست ، اراده و ايمان ميخواهد.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news