!!همبستکی بدون سرحد به تنگ آمد، به جنگ آمد:

ګروه ۲۰

!!همبستکی بدون سرحد

به تنگ آمد، به جنگ آمد:

اعتراض كتلوي مردم در شهر هامبورك المان تحت شعار” همبستگي بدون سرحد ” بتاريخ ٧ و ٨ جولاي سال روان به ابتكار حزب چپ ألمان براه انداخته شد.

صرف نظر از تحريكات و اعمال خشونت بار گروه هاي از تظاهر كنندگان و نيروهاي امنيتي، كه مردود است ، اين اعتراضات كتلوي نشان داد كه مردم و خاصتا جوانان در مخالفت صريح در برابر تسلط سرمايه بر زندگي روزمره شان قرار دارند. !!

در روز دوم اعتراض در متنگ اختتاميه تعداد معترضين به بيش از ٥٠ هزار نفر مي رسيد و انها ، شركت كنندگان اين اجلاس را از جمله عاملان اصلي وضع موجود جهان بشمول افغانستان، عراق، سوريه، ليبي، يمن، اكراين و مهاجرت هاي ميليوني مردم جهان پنداشته و خواهان قطع جنگ هاي تجاوزكارانه شدند.

اعتراضات كتلوي مردم اين پيام روشن را مي رساند، كه مردم جهان بيدار اند و مقصرين اصلي وحشت كنوني جهان امروز را بخوبي تشخيص داده مي توانند.

نتيجگيري:

با رشد و توسعه نيوليبراليزم و جهاني شدن سرمايه، امنيت جهاني به خطر مواجه گرديده و زندگي اقتصادي – اجتماعي مردم تحت فشار فزاينده قرار گرفته است . اين حالت جنبش ها و مقاومت هاي اجتماعي و سياسي را در بطن سرمايداري ايجاد و تقويت نموده است!

درينجا اين متل خوب وطني ما مصداق پيدا مي كند كه ” به تنگ امد، به جنگ امد

بر گرفته از برگهء فیسبو ک عصمت رسا .

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news