پیام نوروزی ګروپ کاری تار نمای استقلال

Unknown

پیام نوروزی ګروپ کاری تار نمای استقلال

نوروزتان مبارک باد

زندګی تان پاک وپر برکت باد

نوروز،جشن آرزوها وامید ها،جشن آموخته ها واندوخته ها ،جشن رویش ها وزایشها وجشن بر افتادن کینه ها ونفرت هاست . روییدن سبزه ها ،شګوفتن ګلبوته ها وبرګ وبار درختان  بهاری، مدرسه طبیعت برای آموزش آدمی است.نوروز ازبزرګترین داشته های پر غنای یک حوزهء بزرګ ومرز ناپیدای فرهنګی است.عمرش برابر با پیدایش انسان این حوزهء تمدن خیز است.نوروز جشن توده ها ،جشن فر ا جهیده از دیوار های تنګ وتارباور هاست. نوروز پیام آور رستن ها وخواستن هاست.چه سعادت بزرکتر ازین که لحظهء با پیام نوروز،لبخند امید ها وآرزوهای مان بر هر آنچه درد ورنج است چیره شود.

ګروپ کاری تارنمای استقلال جشن نوروز را به همین امید به همه ء آنهايي تبریک میګویند که بالبخند بهاری به استقبال صلح وسعادت آدمی شادمانه ګام بر میدارند.

نوروز تان به امید بر افتادن همه ظلمت ها مبارک باد!

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news