هاکران انونیموس کمپیوترهای حکومت امریکا را می شکنانند

هاکران انونیموس کمپیوترهای حکومت امریکا را می شکنانند

صدای روسیه.

هاکران وابسته به گروه انونیموس طی مدت یک سال بر کمپیوترهای حکومت امریکا و معلومات محرم دسترسی دارند. این مطلب در یادداشت گزارشی پولیس فدرال امریکا تذکر یافته که به دست ژورنالیستان افتاده است. هاکران بر کمپیوترهای اردوی امریکا، وزارت انرژی و صحت و خدمات اجتماعی از ماه دسمبر سال گذشته دسترسی غیرمجاز پیدا کرده اند. سوء قصدکنندگان با استفاده از عارضه در پروگرام Adobe Systems بر کمپیوترها دسترسی پیدا کرده اند. معلومات دزدی شده شامل معلومات شخصی راجع به 100 هزار کارمند وزارت خانه ها، اجاره داران و اعضای خانواده های انها می باشند. طبق معلومان پولیس فدرال، این مشکل تا هنوز حل نشده و هاکران بر کمپیوترها دسترسی دارند.
کاملاً مطالعه گردد: http://dari.ruvr.ru/2013_11_16/124522170/

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news