استخارهء چند صدهزار دالری

استخارهء چند صدهزار دالری
‎مصلب مهم وخواندنی<br /><br />
...</p><br />
<p>استخارة چند صدهزار دلاری<br /><br />
.....<br /><br />
پس از آنکه محترم حضرت صبغت الله مجددی مدعی گردید بدلیل استخاره از داکتر اشرف غنی احمدزی حمایت نموده، یک کارمند شاغل در یک بانک معروف دانمارکی پرده از راز این حمایت برداشت.</p><br />
<p>محترم فرانک اینگبرگ شاغل در یکی از شعب بانک Andelskassen Østjylland فاش ساخت بتاریخ ۱۴ می ۲۰۱۴ حواله ای به مبلغ ۲۳۰ هزار دالر از جانب بانکی در نیویارک برای حضرت مجددی به شعبه کپنهاگن بانک مذکور ارسال شده است.</p><br />
<p>این کارمند همچنین تاکید کرد که بتاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ نیز مبلغ ۱۵۰ هزار دالر در دو بخش برای جناب ایشان ارسال شد که به دلیل قانون پولشویی در دانمارک، بچه حضرت مجددی برای ادای توضیح در باره منشاء پول مجبور به حضور در اداره پولیس گردیده و پس از تاییدیه داکتر خلیلزاد در باره منشاء پول، این مبلغ آزاد گردید.</p><br />
<p>نزدیک بودن بسیار زمان این حواله های بانکی مشخص با مقاطع مهم تاریخی در اقدام های حضرت، موجب بروز این شبهه گردیده که مبلغ ۱۵۰ هزار دالر اول برای دفاع قاطع ایشان از انعقاد توافقنامه امنیتی ـ دفاعی با آمریکا و مبلغ ۲۳۰ هزار دالر دوم بلحاظ حمایت از کاندیداتوری داکتر اشرف غنی احمدزی پرداخت شده است.‎
 ‎وطندار نشریه فرهنگی اجتماعی

مطلب مهم وخواندنی
…..
پس از آنکه محترم حضرت صبغت الله مجددی مدعی گردید بدلیل استخاره از داکتر اشرف غنی احمدزی حمایت نموده، یک کارمند شاغل در یک بانک معروف دانمارکی پرده از راز این حمایت برداشت.

محترم فرانک اینگبرگ شاغل در یکی از شعب بانک اندل کیسن اوست لند فاش ساخت بتاریخ ۱۴ می ۲۰۱۴ حواله ای به مبلغ ۲۳۰ هزار دالر از جانب بانکی در نیویارک برای حضرت مجددی به شعبه کپنهاگن بانک مذکور ارسال شده است.

این کارمند همچنین تاکید کرد که بتاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ نیز مبلغ ۱۵۰ هزار دالر در دو بخش برای جناب ایشان ارسال شد که به دلیل قانون پولشویی در دانمارک، بچه حضرت مجددی برای ادای توضیح در باره منشاء پول مجبور به حضور در اداره پولیس گردیده و پس از تاییدیه داکتر خلیلزاد در باره منشاء پول، این مبلغ آزاد گردید.

نزدیک بودن بسیار زمان این حواله های بانکی مشخص با مقاطع مهم تاریخی در اقدام های حضرت، موجب بروز این شبهه گردیده که مبلغ ۱۵۰ هزار دالر اول برای دفاع قاطع ایشان از انعقاد توافقنامه امنیتی ـ دفاعی با آمریکا و مبلغ ۲۳۰ هزار دالر دوم بلحاظ حمایت از کاندیداتوری داکتر اشرف غنی احمدزی پرداخت شده است.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news