پـــخـــــې خـــبـــرې

پـــخـــــې خـــبـــرې

ځانځانۍ

الماني ژباړه: اشرف جاوید
Tuesday, 15.07.2014, 10:09pm (GMT)

اول ځا ن، پسې جهان

« نا پېژاند »

 ځا نځا ني هغه سپی دی چې تل راسره مل د ی

« فرېد رېښ ویلهلم نېچه »

 ځانځانی هغه دی چې یواځې خپل غږ اورې

« ارنو ذولټر »

 ځا نځاني هوسا ینې اوشته والي پسې تلوار دی

« ارتورشو پنها ور »

 ځانځا ني چلند نه، بلکې رښتیا ده

«فرېد رېښ ویلهلم نېچه »

 موږ ټول ځانځاني د ژوند چلند په توګه غندو، خوخبره داده چې څنګه ځا ن وپېژنو؟

« لیو نېکولایوېچ  تولستوې »

ځا نځانی هغه دی، چې د بل په هکله فکر نه کوې

« ایو ګېنه لا بېښه »

ځانحاني هغه مهال زږېږې، چې د نورو په کړاو ځان نېکمرغه وګڼې

«جان با پتیسته هنرې لاکوردایره »

 ځانځا ني له ځا ن سره د مېنې کمښت دې

«اندریاس ټنسر »

پاکه او سپیڅلې ځانځا نې د روغ او خوشا له ژوند اړتیا ده

« ارنست فرای هیر فون فویشترسلیبین »

هرڅومره چې یواځې اندونه پر «ځان» څرخې، همغومره موږ له خپل شتون لېرې کېږو

« ارنسټ فرسټل »

ځانځاني د خپلې ځاني ځېرتیا ضد ده

« کلوس کلا ګیس »

ځانځا نی هېڅکله په چا د تنفس کولو پېرزوینه هم نه لوروې

« فرېتس شا رشو »

  ځانځا نی خپله خوښې ځکه څرګندوې، چې ډیره برخه  یې خپله تر لاسه کړې

« الفرېد زېلښر »

 یواځې د ځان لېدنه او کتنه، دځا ني پرمختیا مخه نېونه ده

« دالا کامګې »

سپکاوی د ځا نځا نۍ بده څېره ده

« سامویل کولیرېدګه »

موږ اجازه نه لرو ومنوچې ټول څېزونه، زموږ په خا طر پېداشوې دی

« رنه د یکا رت »

 ځا نځا نی هغه اوښ دی چې پړی یې د د ښتې والا په لاس کې وی

« اورکراتېس »

کله چې ځان یواځې ګورې، ګوښه یې

« ما نفرېد هنرېښ »

ځا نځا نی په نړۍ کې ډېرڅه تر لاسه کوې، خو ښه نومتوب نه ترلاسه کوې

« ارنېل یعقوب یوناس »

 ځا نځا نی هغه بې خونده سړی دی، چې بل نه، خپل ځان ډیرستا یې

« ارنبروزه جوینېټ بېرسه »

 دوه ګناوې مرګونې دی: یوه غوسه اوبله ځا نځاني

« روبرت ها مرلېنګ »

 

ځانځا نی هغه دی چې د ډیرو نه په یوخوښ وې

« ویلې ما ورر »

ځانځا ني د« اېزمونو» بده بڼه او څېره ده

« ویلې ماورر »

ځانځانی لیونتوب دی او لیونتوب ځانځاني ده

« لیونېکولاېوېچ تولستوی »

بشریت د ځا نځا نو یووالی ( اتحادیه) ده

« الفرېد زېلښر »

ځانځا ني ځان سره بې سلوکي، اروایې ناراحتي او بېلوالې راوړې

« پېترهارتون »

سړی ځا نځاني یواځې څاروې ته بخښې ، نه انسان ته

« اروېن کوښ »

 موږ ټول ځانځانې یو، یواځې د ځان په کنترولو کې توپېر لرو

« ارهارډ شومینسفلډ »

ځانځاني یو جال دی چې تل زموږ پر مخ لاره بندوي

«الفرېد رېډه مخر »

څوک چې ځان اوخپل ځان لپاره ژوند کوې، مخکې له دې چې مړشې لامړشوې دي

« پېترامېنډ »

ځانځانی یواځېتوب دی

« فرېدرېښ شېلر »

ځانځا نی خپله انساني تودوخه ځا ن کې ساتې

« ارنست فرستل »

څوک چې یواځې په ځان سوچ کوې، پاې یې ړنګېدا ده

« برنهارډ شټا ینر »

ځانځاني یو کوچنی لوی لیونتوب دی

« ولفګنګ موکر »

ځا نځاني داسې ده، لکه کنګله غوښه

« جانه مارنې مارېنیرس »

څومره چې ځانځا نی ډېرېږې، همغومره مورال لږېږې

« اېما نویل کا نت »

ځانځاني لویه انسا ني کرکه ده

« ویلیام ایوارت ګلتستونه »

ځانځانی د نورو پرتله ځان ډیرغولوي

«هنري وارډ بیښر »

 پوه ځانځانی مرستندوۍ اوپه نورو فکرکوې، پایله کې خپله ګټه هم ورڅخه اخلې

« دالیلا ما »

ځا نځانی ښوالی دادی، چې د نوروپه هکله لږغږېږې

« ویلې ماورر »

 ناروغه ځانځانی اسره ده، روغه ځانځاني ویشنه ده

« الفرېد زېلاښر »

 روغ اورښتېنی ځا نځا نی هغه دی، څه چې تر لاسه کړې نور یې هم تر لاسه کړې

« الفرېد زېلا ښر »

ځانځانی لپاره خپله موخه، تر ټولووسېلوڅپېڅلې ده

« ارنست فرستل »

ځانځا ني د انسان پیل دی

« رابیندرانات ټا ګور

 

المان ، 25.04.2014

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news