د شاعر غوښتنه

‎سلیمان لایق

«د شاعر غوښتنه»

خدایه! زه د زړه د رغیدلو دعا نه کوم
ما ته یو نشتر د خپل پرهار لپاره راکړه
زه دی د وطن په تورو شپو کی را بیدار کړمه
اوس خو یو څراغ ددغی لار لپاره راکړه
بیا په نامحرمو آیینو کی درته نه ګورم
ماته خپلی سترګی د دیدار لپاره راکړه
څو به د منصور د کفر او دار سندره بولمه
ما ته نوی کفر د خپل دار لپاره راکړه
یوه تلپاتی مینه درنه غواړم، جنت نه غواړم
دا غریبه برخه زما خوار لپاره راکړه
نور د تور ملا پسی د عشق لمونځونه نه کیږی
یو مؤمن امام د عشق د کار لپاره راکړه
زما شعر د لمر په ایشیدونکی چینه ووینځه
یوه اورنی ژبه د اظهار لپاره راکړه

ولفرات – ۲۰ می ۲۰۰۸‎

سلیمان لایق

د شاعر غوښتنه»

خدایه! زه د زړه د رغیدلو دعا نه کوم
ما ته یو نشتر د خپل پرهار لپاره راکړه
زه دی د وطن په تورو شپو کی را بیدار کړمه
اوس خو یو څراغ ددغی لار لپاره راکړه
بیا په نامحرمو آیینو کی درته نه ګورم
ماته خپلی سترګی د دیدار لپاره راکړه
څو به د منصور د کفر او دار سندره بولمه
ما ته نوی کفر د خپل دار لپاره راکړه
یوه تلپاتی مینه درنه غواړم، جنت نه غواړم
دا غریبه برخه زما خوار لپاره راکړه
نور د تور ملا پسی د عشق لمونځونه نه کیږی
یو مؤمن امام د عشق د کار لپاره راکړه
زما شعر د لمر په ایشیدونکی چینه ووینځه
یوه اورنی ژبه د اظهار لپاره راکړه

ولفرات – ۲۰ می ۲

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news