تیره گی روابط بین دکترغنی وحامد کرزی

images (13)

تیره گی روابط بین دکترغنی وحامد کرزی

نوشتهء رزاق مامون

برګرفته از :ګزارشنامهء افغانستان

 
اجمل هودمن وکیل مدافع شیرخان فرنود: دست خط حامد کرزی موجود است که 14 میلیون دالر از کابل بانک برداشته کرده.
 

 بربنیاد وصول نظریه ها وبرخی اطلاعات از منابع خصوصی درکابل، اشرف غنی دو راه دارد: یا موقعیت خود را با پیروزی در پروژه ی کابل بانک از سقوط نجات دهد یا آن که به قیمت بی آبرویی وبی رمقی دولت وحدت ملی، طبق خواست کرزی به تحقیقاتناقص وسبوتاژی آقای الکو لوی سارنوال دررابطه به موضوع کابل بانک اکتفا کند. اگرعقب نشینی کند، عزت و آبروی خود را ازدست میدهد. کارمندان مفسد، به این صرافت رسیده اند که وی مانند اطفال برای چند لحظه غر وفش می کند؛ بعداً آرام شده و قضیه به فراموشی میرود. اگر دربرابرش ایستاده گی شود، عقب میرود. 
با این حال، هیچ گاه دیده نشده که دکترغنی دریک موضوع مالی و سرنوشت ساز، کوتاه آمده یا به سازش تن داده باشد؛ خصوصاً شرط پیروزی وی درحکومت داری، حل بحران کابل بانک مقرر شده است.
اولین کسی که قلاب حسابدهی به سویش پرتاب می شود، آقای حامد کرزی است. تا زمانی که چنین نشود، با دادگاهی کردن چند مأمور کمزور یا قرض گیران کوچک، اعتبار بانکی و هزینه ی تقسیم شده ی کابل بانک اعاده شدنی نخواهد بود. بنا به گزارش ناظران اقتصادی که با گزارشنامه ی افغانستان درتماس اند، به نقل از دپلومات های غربی درکابل می گویند که قضیه ی کابل بانک برای دکترغنی یک امتحان بزرگ است. همین جنجال، خیلی زود، فاصله بین احمدزی وکرزی را افزایش داده وکرزی با قرارگرفتن درکناردکترعبدالله قصد دارد دست او را قبل از آن که به اقداماتی علیه وی دست یازد؛ ببندد. همین منبع که دریکی از مجالس درمحضر دکترعبدالله هم بوده، اظهار می دارد که «محبت دکترعبدالله نسبت به کرزی صاحب نسبت به هروقت دیگر زیاد شده است.» یکی از ناظران در «نامه ی برقی» نوشته است که بحران درونی رفته رفته شکل تقابل به خود می گیرد. آقای اجمل هودمند رئیس پیشین اتحادیه حقوق دانان افغانستان ووکیل مدافع شیرخان فرنود رئیس کابل بانک ورشکسته، گفت که آدم بی سواد و احمق هم سر دوسیه کابلبانک کار بکند وچند ورق بزند؛ به وضوح می بیند که آقای حامد کرزی در کمپاین انتخاباتی سال 1388 در حدود 14 ملیون دالر را خودش به دست مبارک وبه تقاضای وامضای خودش ازبانک کشیده است؛ اما دردیگر چپاول هایی که شده، مستقیم دست ندارد؛ با آن هم با اشاره وکنایه ومشوره، درهمه قضایای بعدی شریک بوده است.
اجمل هودمند مدعی است که رئیس جمهور سابق ازهمه جریان خبر داشت ولی چرا ساکت بود؟
علاوتاً دریک مجلس آقای مطهر مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی گفت که خلیل فیروزی (کلان ترین متهم دراین دوسیه) چندین بار با تکرار وعلنا گفت که آقای کرزی ازبانک درهر ماه 4 فیصد پول میگرفت واین که حال کسی گپ مارا نمی شنود کرزی ویارانش، هم دولت، هم سارنوال وهم قاضی هستند؛ این حقایق را به کی بگویم؟ وکی ها بشنوند؟  مورد سوم در قانون جزای افغانستان به صراحت حکم شده که درصورت اختلاس مجرمین، شرکای جرمی وکمک کنندگان مکلف ومحکوم میشوند که اصل مبلغ اختلاس شده را با جریمه معادل نقدی ایشان به دولت برگردانند  و خود به حبس طویل المدت مجازات شوند.
 باید آقای شیرخان فرنود وخلیل فیروزی اصل پول اختلاس شده -مبلغ 900 میلیون دالر- را با جریمه معادل که جمعا 1800 ملیون دالر میشود؛ برگردانند و20 سال حبس تنفیذی هم بگیرند.
 
ولی آن ها دراقامه ی دعوای لوی سارنوالی (به اشاره ومداخله آقای کرزی ویارانش) به یاری اسحق الکو لوی سارنوال از جریمه نقدی وپرداخت پول برائت داده شده اند. موقف آقای کرزی اخیراً با افشاگری های شیرخان فرنود، بیشتر از گذشته خراب شده است. تمام تلاش کرزی این است که اشرف غنی را قانع کند که از بالا کردن این پروژه صرف نظر کرده وبه همان تحقیقات قبلی اکتفا شود. روی همین مصلحت، روزانه با اشخاص مطرح ملاقات دارد و تا کنون روی همین هدف، بالنوبه به خانه ی دکترعبدالله، استاد سیاف، یونس قانونی واستاد خلیلی طواف کرده است.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news