“کابينه به علت اختلافات بين رهبران حکومت اعلام نشده است

 
 

“کابينه به علت اختلافات بين رهبران

حکومت اعلام نشده است

کابل(پژواک١٣قوس٩٣):”جنبش مدنى تامين عدالت اجتماعى”،مقامات حکومت رابه دو رنگى متهم کرده ،ميگويد که آنها به علت نبود وحدت نظر تا حال قادر به اعلام کابينۀ جديد نگرديده اند.

در کنفرانسى که امروز به اشتراک نمايندگان شمارى ازنهادهاى جامعه مدنى درکابل دايرشد، تاکيد گرديد که رهبران حکومت وحدت ملى، هرچه زود تراختلافات شانراکنارگذاشته و بيدرنگ بسترخدمت به مردم را آماده سازند که يکى ازاين موارد، اعلام کابينۀ جديد مى باشد.

احمدذکى سکرتر”جنبش مدنى تامين عدالت اجتماعى”،گفت که مردم با اميدوارى بزرگ به پاى صندوق هاى راى رفته، رئيس جمهورشانرا انتخاب کردند ؟تا ناامنى،فساد ادارى و وضعيت بد اقتصادى از زندگى شان کاسته شود؛ اما با تاسف که چنين نشد.

وى افزود:((مسوولين امنيتى سرپرست، با استفاده ازاختلاف ديدگاه ميان رهبران حکومت وحدت ملى، کمتر احساس مسووليت نموده که نسبت نبود نظر واحد ميان دولتمرادان اينهمه انتحار و ماتم بيشتراز پيش دامنگيرهموطنان ما گرديده است. ))

 ذکى علاوه کرد که تعريف متفاوت ازدوست و دشمن توسط رئيس دولت و رئيس اجرائيه تناقضاتى است که سبب بى باورى مردم به امنيت آينده شان شده است.

اين جنبش ميگويد که رهبران حکومت نه تنها که کابينه جديد را معرفى نکرده، بلکه پنج تن از وزراى سرپرست را که ديگر درحکومت رسميت ندارند، با خود به کنفرانس لندن نيز برده اند.

کنفرانس لندن امروزبه هدف جذب حمايت مالى طويل المدت جامعۀ جهانى براى افغانستان باشرکت اشرف غنى رييس جمهور،داکترعبدالله رييس اجرايى وهيئت ٦٠نفرى جامعۀ مدنى ومقامات بريتانيا، صدراعظم پاکستان ونمايندگان ٥٠ کشورو ٢٥ سازمان و ادارات بين المللى برگزار گرديد.

“جنبش مدنى تامين عدالت اجتماعى”،  تقاضا نموده است که تمام وزرابه شوراى ملى معرفى گردند تا وزارتخانه ها از حالت بلاتکليفى رهايى يافته وبه بن بست عدم معرفى وزرا وواليان خاتمه بخشيده شود واعتماد جامعه جهانى نسبت به ظرفيت و توانايى حکومت حاصل گردد.

اين درحالى است که ديروز رییس جمهور اشرف غنی در سخنان خود در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل گفت که حکومت وحدت ملی در دو تا چهار هفتۀ آینده کابینه جدید را به شورای ملی معرفی می کند.

وى افزود که همه نامزد وزیران، به شمول چهار زن چهره های جدید خواهند بود که بر اساس شایستگی، حسابدهی و تعهد انتخاب می شوند.

رييس جمهور به تازگى از طریق فرمانی بدون سرپرست وزیران تجارت، مالیه، امور خارجه و امور زنان، تمام معینان وزارتخانه ها را  به حیث  سرپرست تعيین نموده است.

اشرف غنى در روزسوگند وفادارى (هفتم ميزان) گفته بود که کابينۀ جديد تا ٤٥ روز اعلام واعضاى کابينه جهت اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى ميشود.اما بعداً تاکيد نمود که در اعلام کابينۀ جديد از عجله کار گرفته نخواهد شد.

سيد نصيراميرى فعال جامعه مدنى درنشست امروز درکابل گفت که بررسى موارد جرمى کميسيون هاى انتخاباتى در رابطه به انتخابات شورا هاى ولايتى هدفى جزاغفال اذهان عامه درپى ندارد.

وى تاکيد کرد: ” اينهمه سردرگمى هاسبب افزايش نگرانى ها وکاهش اميدوارى به آينده سياسى کشورشده است. “

جنبش ياد شده طى قطعنامۀ از حکومت خواسته است : ” تمام متهمين کميسيون هاى انتخاباتى به مراجع عدلى و قضايى معرفى گردند وجهت بلند بردن روحيه نيروهاى امنيتى کشور ورهايى ازقيد سياست هاى مبهم حکومت بايد تعريف روشن از دوست و دشمن ارايه نمايد. “

در قطعنامه ازحکومت مطالبه شده است که روى امنيت کشور، بخصوص شهرهاى بزرگ به شمول پايتخت اقدامات هرچه عاجل صورت گرفته و با تقويت نهاد هاى کشفى و استخباراتى سيماى نظام امنيتى تغييرداده شود .

اشرف غنى در نشست وزيران خارجۀ ناتو حضور دوامدار نیروهای بین المللی در افغانستان را برای ثبات و آرامی افغانستان مهم خواندو با اظهار تاسف گفت که هنوز هم مشکل ناامنی وجود دارد ویکی از اولویت ها است که روی آن کار شود اما خوشبختانه که مردم افغانستان حالا ماهیت جنگ تحمیلی را درک کرده اند و کاملاً با نیروهای امنیتی شان همکاری می کنند.

جنبش ياد شده دررابطه با دوسيه کابلبانک ميگويد که حکومت و نهاد هاى عدلى وقضايى تبعيض و دورنگى را کنار گذاشته، با فيصله هاى حقوقى و به دوراز برخورد هاى سليقه اى بايد متهمين رابدون در نظر داشت موقف هاى آنها مورد پيگردعدلى وقضايى قراربدهند.

اما رييس جمهورغنى در اجلاس وزيران خارجۀ ناتو از بازگشایی قضیه کابل بانک به عنوان اراده جدی حکومت در برابر فساد یاد کرد و گفت که در برابر فساد قاطعانه می ایستد آن را در صدر برنامه های خود قرار می دهد و به هیچ عنوان نمی گذارد نادیده گرفته شود.

“جنبش مدنى تامين عدالت اجتماعى”،منحيث يک نهادمدنى و فرهنگى از يازده نهاد تشکيل شده که دريازده ولايت به فعاليت هاى مدنى و فرهنگى ادامه ميدهد.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news